สินเชื่อส่วนบุคคล

อยากสมัครสินเชื่อ Speedy Loan  ต้องทำอย่างไร

สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

สินเชื่อรถยนต์

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.1 ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  1.2 ผู้ขอสมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  1.3 หากสมัครสินเชื่อรถคือเงิน ผู้ขอสมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)

 2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  2.1 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  2.4 สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
  2.5 กรณีสมัครสินเชื่อรถคือเงิน มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง

 1. สำหรับสินเชื่อรถคือเงิน

  1.1 ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
  1.2 รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 15 ปี
  1.3 รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  1.4 ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

 2. สินเชื่อรถใช้แล้ว

  2.1 ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
  2.2 รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี
  2.3 รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น

ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด โดยนำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ธนาคารด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ (ถ้ามี) เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาดังนี

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่ ท่านละ 3 ชุด
 2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
 3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 4. ลอกลายเลขเครื่อง เลขถังอย่างละ 4 ชุด

มีช่องทางชำระเงินช่องทางใดบ้าง

 1. ชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

 2. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

 3. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

 4. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)(เฉพาะสินเชื่อรถยนต์)ท่านสามารถชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่ หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

ขั้นตอนการปิดสัญญาเช่าซื้อและโอนทะเบียนรถยนต์ สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. 1. ตรวจสอบยอดปิดสัญญา
  ได้ที่ โทร 02-7777777 รอเข้าเมนูภาษาไทย แล้วกด # 311
 2. 2. ชำระยอดปิดสัญญา และค่าดำเนินการทางทะเบียน
  โดยระบุเลขที่สัญญา และ หมายเลขอ้างอิงในการชำระเงิน (Reference) ดังนี้
  ประเภทของยอดชำระ Reference ที่ใช้ในการชำระเงิน
  Reference 1 Reference 2

  ยอดปิดสัญญา

  ระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 11 หลัก

  ระบุเลข 23

  ค่าดำเนินการทางทะเบียน

  ระบุเลข 09

 3. 3. ช่องทางชำระเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน วิธีชำระเงิน

  SCB Easy Application

  เลือกชำระได้ที่เมนู ธุรกรรมของฉัน » จ่ายบิล » เลือกบิล » สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์

  หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

  ชำระเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

  Mobile Banking ของทุกธนาคาร

  โดยสแกน QR Code (สามารถสร้าง QR Code ได้จาก SCB Easy App หรือSCB Connect) หรือ สแกนบาร์โค้ด จาก Payment Card

 4. 4. กรอก "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ"
  พร้อมแนบเอกสารประกอบในการดำเนินการโอนทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้
  กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)
  1. แบบคำขอโอนและรับโอน (ลงนามที่ตำแหน่งผู้รับโอน 2 ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  2. หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามที่ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ 1 ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (และสำเนาบัตรข้าราชการ กรณีท่านประสงค์ระบุในเล่มทะเบียนเป็นยศ)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. สำเนาใบเสร็จภาษีรถยนต์ประจำปี/สำเนาป้ายภาษีปี ปัจจุบัน (ต้องไม่หมดอายุ) กรณีที่ลูกค้าได้ทำการต่อเองทุกปี
  7. สำเนาใบเสร็จชำระยอดปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อ และสำเนาใบเสร็จชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน
  8. กรณีรถตู้ส่วนบุคคล (ทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฮ,น) กรุณาแนบเอกสาร "ใบบันทึกรับทราบรถตู้" เพิ่มเติม (ลงนาม ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)

  *เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ
  1. แบบคำขอโอนและรับโอน (ลงนามที่ตำแหน่งผู้รับโอน 2 ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  2. หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามที่ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ 1 ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต (Current passport)
  4. สำเนาหน้าต่ออายุวีซ่าหน้าล่าสุด ที่ยังไม่หมดอายุ (Non-immigrant visa)
  5. สำเนา work Permit ทุกหน้าที่มีรายการ จนถึงหน้าต่ออายุ (สำคัญคือต้องมีหน้าที่แสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
  6. กรณีไม่มี work Permit หรือ มี work Permit แต่ไม่มีหน้าที่แสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ลูกค้าจะต้องไปติดต่อขอเอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Certificate or Letter of Residence issued) ที่สถานทูตตามสัญชาติของลูกค้า หรือ ติดต่อที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใบนี้ต้องใช้ (ฉบับจริงเท่านั้น)
  7. สำเนาใบเสร็จภาษีรถยนต์ประจำปี/สำเนาป้ายภาษีปี ปัจจุบัน (ต้องไม่หมดอายุ) กรณีที่ลูกค้าได้ทำการต่อเองทุกปี
  8. สำเนาใบเสร็จชำระยอดปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อ และสำเนาใบเสร็จชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน
  9. กรณีรถตู้ส่วนบุคคล (ทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฮ, น) กรุณาแนบเอกสาร “ใบบันทึกรับทราบรถตู้” เพิ่มเติม (ลงนามตำแหน่งตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)

  *เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ :แบบคำขอโอนและรับโอน
  *พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A4 หน้า-หลังเท่านั้น
 5. 5. ส่งเอกสารตามข้อ 4
  มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมควบคุมงานทะเบียนรถยนต์ (OC CODE 8955) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 19 ฝั่งปีกเหนือ เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  *แนะนำจัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS เพื่อป้องกันเอกสารล่าช้าและสูญหาย

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จะดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้า เมื่อ (1) ธนาคารฯ ได้รับเอกสารประกอบในการดำเนินการตามข้อ 4.ทั้งหมดครบถ้วนถูกต้อง (2) ลูกค้าได้ชำระค่าดำเนินการทางทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง และ (3)สถานะบัญชีเช่าซื้อ Close ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะนำส่งสมุดคู่มือทะเบียนรถที่โอนทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ


หมายเหตุ

1. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ กรุณาเซ็นชื่อ-สกุล แบบเดิมให้เหมือนในเอกสารสัญญาเช่าซื้อ และเซ็นชื่อ-สกุลใหม่คู่กันทุกจุด ในเอกสารทุกฉบับ ข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เนื่องจากสมรส เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพิ่มเติมคือ สำเนาใบสมรส/ใบเปลี่ยนสกุลตามฝ่ายชาย (ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือหากขอใช้คำนำหน้า "นางสาว" เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพิ่มเติมคือ สำเนาใบขอใช้คำนำหน้า "นางสาว" (ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)
กรณีเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เนื่องจากการหย่า เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพิ่มเติมคือ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ใบเปลี่ยนสกุลกลับมาใช้สกลุเดิม หรือหากขอใช้คำนำหน้า "นาง/นางสาว" เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพิ่มเติม คือ สำเนาใบขอใช้คำนำหน้า "นางสาว" / "นาง"
2. กรณีเป็นข้าราชการมีการเปลี่ยนแปลงชั้นยศ กรุณาแนบสำนาใบแต่งตั้งชั้นยศ เพื่อระบุชั้นยศใหม่ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ
3. กรณีต้องการย้ายทะเบียนรถไปยังจังหวัดอื่น กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการย้าย ลงในแบบคำขอโอนและรับโอน (ความหมาย การย้ายทะเบียน หมายถึง ท่านประสงค์ขอย้ายป้ายทะเบียนออกจากจังหวัดเดิม และต้องการใช้ป้ายใหม่เป็นอีกจังหวัด ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับเล่มที่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จแล้ว ท่านจะต้องขับรถไปตรวจย้ายเข้าเพื่อคืนป้ายทะเบียนเดิม และ รับป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งต่อไป)
4. กรณีภาษีรถยนต์ขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ทางธนาคารไม่สามารถดำเนินการโอนทะเบียนแทนได้ ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการมัดจำสมุดคู่มือทะเบียนรถเพื่อไปดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องนำรถเข้าตรวจสภาพจดป้ายทะเบียนใหม่ และชำระภาษีคงค้างย้อนหลัง 3 ปีที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 027777777 รอเข้าเมนูภาษาไทย แล้วกด 0 กด 3 กด 1

ขั้นตอนการปิดสัญญาเช่าซื้อและโอนทะเบียนรถยนต์ สำหรับนิติบุคคล

 1. 1. ตรวจสอบยอดปิดสัญญา
  ได้ที่ โทร 02-7777777 รอเข้าเมนูภาษาไทย แล้วกด # 311
 2. 2. ชำระยอดปิดสัญญา และค่าดำเนินการทางทะเบียน
  โดยระบุเลขที่สัญญา และ หมายเลขอ้างอิงในการชำระเงิน (Reference) ดังนี้
  ประเภทของยอดชำระ Reference ที่ใช้ในการชำระเงิน
  Reference 1 Reference 2

  ยอดปิดสัญญา

  ระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 11 หลัก

  ระบุเลข 23

  ค่าดำเนินการทางทะเบียน

  ระบุเลข 09

 3. 3. ช่องทางชำระเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน วิธีชำระเงิน

  SCB Easy Application

  เลือกชำระได้ที่เมนู ธุรกรรมของฉัน » จ่ายบิล » เลือกบิล » สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์

  หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

  ชำระเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

  Mobile Banking ของทุกธนาคาร

  โดยสแกน QR Code (สามารถสร้าง QR Code ได้จาก SCB Easy App หรือSCB Connect) หรือ สแกนบาร์โค้ด จาก Payment Card

 4. 4. กรอก "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ"
  พร้อมแนบเอกสารประกอบในการดำเนินการโอนทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้
  กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล
  1. แบบคำขอโอนและรับโอน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม+ประทับตราบริษัทฯ ที่ตำแหน่ง ผู้รับโอน 2 ตำแหน่งตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  2. หนังสือมอบอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม+ประทับตราบริษัทฯ ที่ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ 1 ตำแหน่งตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้)
  3. หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม+ประทับตราบริษัทฯ)
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  6. สำเนาใบเสร็จภาษีรถยนต์ประจำปี / สำเนาป้ายภาษีปีปัจจุบัน (ต้องไม่หมดอายุ) กรณีที่ลูกค้าได้ทำการต่อเองทุกปี
  7. สำเนาใบเสร็จชำระยอดปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อ และสำเนาใบเสร็จชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน
  8. กรณีรถตู้ส่วนบุคคล (ทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฮ,น) กรุณาแนบเอกสาร "ใบบันทึกรับทราบรถตู้" เพิ่มเติม (ลงนาม ตำแหน่ง ตามที่ระบุสัญลักษณ์ไว้ พร้อมประทับตราบริษัทฯ)


  กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบ
  1. สำเนาหน้า พาสปอร์ต (current passport)
  2. สำเนาหน้าต่ออายุ visa ล่าสุดที่ยังไม่หมดอายุ (copy Non-immigrant visa)


  *(เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกจุดที่ลงนาม ยกเว้นเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม(ข้อ 4.และ5.) ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท)

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ :แบบคำขอโอนและรับโอน
  *พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A4 หน้า-หลังเท่านั้น
 5. 5. ส่งเอกสารตามข้อ 4
  มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมควบคุมงานทะเบียนรถยนต์ (OC CODE 8955) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 19 ฝั่งปีกเหนือ เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  *แนะนำจัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS เพื่อป้องกันเอกสารล่าช้าและสูญหาย

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จะดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้า เมื่อ (1) ธนาคารฯ ได้รับเอกสารประกอบในการดำเนินการตามข้อ 4.ทั้งหมดครบถ้วนถูกต้อง (2) ลูกค้าได้ชำระค่าดำเนินการทางทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง และ (3)สถานะบัญชีเช่าซื้อ Close ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะนำส่งสมุดคู่มือทะเบียนรถที่โอนทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ


หมายเหตุ

1. กรณีบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ ให้ลงนามตามชื่อที่ปรากฏในเอกสารที่ใช้ประกอบการทำนิติกรรมสัญญาฉบับปัจจุบันล่าสุด พร้อมแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และหรือ เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว) ให้ครบ
2. กรณีต้องการย้ายทะเบียนรถไปยังจังหวัดอื่น กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการย้าย ลงในแบบคำขอโอนและรับโอน (ความหมาย การย้ายทะเบียน หมายถึง ท่านประสงค์ขอย้ายป้ายทะเบียนออกจากจังหวัดเดิม และต้องการใช้ป้ายใหม่เป็นอีกจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับเล่มที่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จแล้ว ท่านจะต้องขับรถไปตรวจย้ายเข้าเพื่อคืนป้ายทะเบียนและ รับป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งต่อไป)
3. กรณีภาษีรถยนต์ขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ทางธนาคารไม่สามารถดำเนินการโอนทะเบียนแทนได้ ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการมัดจำสมุดคู่มือทะเบียนรถเพื่อไปดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องนำรถเข้าตรวจสภาพจดป้ายทะเบียนใหม่ และชำระภาษีคงค้างย้อนหลัง 3 ปีที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป
4. กรณีบริษัทฯ ปิดกิจการแล้ว จะต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองที่มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีจากกรมทะเบียนการค้า และเอกสารทั้งหมด ให้ผู้ชำระบัญชี เป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 027777777 รอเข้าเมนูภาษาไทย แล้วกด 0 กด 3 กด 1

สินเชื่อบ้าน

อยากทราบคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย  อายุ 20 ปีบริบูรณ์  โดยผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะ หากสนใจสามารถติดต่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ

อยาก Refinance บ้านต้องทำอย่างไร

ติดต่อขอ Refinance บ้านได้ทุกสาขาสาขาทั่วประเทศหรือโทรมาที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ค่ะ และมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่อนสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยค่ะ

ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ที่ไหนบ้าง

สามารถขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ
บริการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม