เงินฝาก

ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ลูกค้าสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

สมุดคู่ฝากเต็มต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถนำสมุดคู่ฝากเล่มเดิมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาเปลี่ยนเป็นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ได้ที่ SCB ทุกสาขา

สมุดคู่ฝากหาย ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่ SCB ทุกสาขา พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์มือถือ ที่อยู่ จะต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ SCB ทุกสาขา โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดคู่ฝาก(สำหรับบัญชีเงินฝากที่มีสมุดคู่ฝาก) มาเพื่อทำการยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนดำเนินการแก้ไขข้อมูล

ต้องการอายัดบัญชี / อายัดบัตร  ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถโทรแจ้งได้ที่ SCB Call Center เบอร์โทร 02-777-7777 กด 1

ต้องการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเอกสารได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)

สามารถขอสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ได้ 2 ช่องทาง (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ดังนี้

สาขา SCB

• นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

SCB Easy Net

• เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการ
• คลิกที่ปุ่ม Print 1st Page of Deposit Passbook

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝาก

สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝาก (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

สาขา SCB

• สำหรับบัญชีเงินฝากที่มีสมุดคู่ฝาก : นำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดคู่ฝากมาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

• สำหรับบัญชีเงินฝากประเภท E-Passbook หรือ Online Account : นำบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

SCB Call Center

• ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อขอเอกสารโดยลูกค้าจะได้รับเอกสารทาง E-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ได้แจ้งความประสงค์

หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) เพื่อประกอบการขอวีซ่าและ/หรือศึกษาต่อต่างประเทศ

สามารถขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) (ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อฉบับ) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

สาขา SCB

• สำหรับบัญชีเงินฝากที่มีสมุดคู่ฝาก : สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดคู่ฝากมาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

• สำหรับบัญชีเงินฝากประเภท E-Passbook หรือ Online Account : สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

SCB Call Center

• ติดต่อ SCB Call Center โทร 02-777-7777 เพื่อขอเอกสาร โดยจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 3-4 วันทำการ (กรณีต้องการให้บริการจัดส่งด่วน EMS มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาท)

รายงานการเดินบัญชี (Statement)

สามารถขอรายงานการเดินบัญชี (Statement) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ประจำ เดินสะพัด หรือ ระยะยาว กับ SCB ได้ที่ SCB ทุกสาขา

รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัญชี/ครั้ง

รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 200 บาท/บัญชี/ครั้ง

• สำหรับบัญชีเงินฝากที่มีสมุดคู่ฝาก : สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดคู่ฝากมาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

• สำหรับบัญชีเงินฝากประเภท E-Passbook หรือ Online Account : สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

รายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ผ่าน SCB Easy Application

สามารถขอ รายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ได้โดยเข้า SCB Easy Application ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

2. เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการขอรายการเดินบัญชี

3. เลือก "บริการอื่นๆ"

4. เลือก "ขอรายการเดินบัญชี"

5. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

6. กด "ส่งคำขอ"

7. ธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) ให้ทาง E-mail  โดยคุณสามารถตรวจสอบได้ตาม E-mail ที่คุณระบุไว้ใน SCB Easy Application

ต้องการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดคู่ฝาก มาขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ที่ SCB ทุกสาขา

สถานะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / เดินสะพัด เปลี่ยนเป็นสถานะขาดการติดต่อ (Dormant) เกิดจากสาเหตุอะไร

เกิดจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน

ต้องการเปลี่ยนสถานะของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / เดินสะพัด ที่มีสถานะขาดการติดต่อ (Dormant) ให้เป็นสถานะปกติ (Active) ต้องทำอย่างไร

สาขา SCB

• ลูกค้าสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดคู่ฝาก (สำหรับบัญชีเงินฝากที่มีสมุดคู่ฝาก) มาติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

เครื่อง ATM ทุกธนาคาร

• ใช้บัตร ATM/Debit ทํารายการถอนเงิน / โอนเงิน / ชําระเงินผ่านเครื่อง ATM

SCB Easy Application / SCB Easy Net

•  ทํารายการใดๆ ผ่าน SCB Easy Application / SCB Easy Net

เมื่อคุณทำรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้เป็นสถานะปกติในวันถัดไป

ธนาคารคิดค่ารักษาบัญชีเงินฝากอย่างไร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

• ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลาครบ 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท

บัญชีเงินฝากเดินสะพัด

• ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลาครบ 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท

สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้จากที่ใด

สามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซต์ของ SCB ที่

https://scb.co.th/th/personal-banking/rates-fees.html

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม