พกบัตรไว้อุ่นใจ ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็หยิบมาถอนเงินใช้ได้ตลอดเวลา


 

 

ไปหาหมอเงินประกัน
ไม่พอจ่าย

 

 

เจอชุดในฝันลดราคา
แต่เงินเดือนยังไม่ออก

 

 

อยากซื้อของแต่วงเงิน
บัตรเครดิตเต็ม

 

Speedy Cash คืออะไร

บริการสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าไว้ใช้จ่าย แล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้า โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกัน โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนวงเงิน ดังกล่าวได้ด้วยบัตรกดเงินสดจากตู้ ATM หรือ ตู้ ATM POOL ทั่วประเทศ ศึกษาเพิ่มเติม >>>ตารางอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ(บาท)
ลูกค้า SCB Payroll
3 รอบบัญชีแรก รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
≥ 150,000 0% 18%
10,000 - 149,999 0% 25%

สำหรับลูกค้าทั่วไป

กลุ่มลูกค้า วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ (บาท)
3 รอบ
บัญชีแรก*
รอบบัญชีที่ 4
เป็นต้นไป
พนักงานประจำ ≥ 100,000 0% 25%
10,000-99,999 0% 28%
เจ้าของกิจการ ≥ 10,000 0% 28%

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

 1. สิทธิพิเศษ 0% นี้สาหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
  - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 3. กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28 %) โดยคานวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 4. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่