ตรวจสอบสถานะเช็ค
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "จัดการเช็ค"

 

 

 

3. เลือก "ตรวจสอบสถานะเช็ค"

 

 

 

4. ตรวจสอบสถานะเช็คขารับ หรือขาจ่ายและสามารถดูรายละเอียดเช็คแต่ละรายการ