อายัดเช็ค
 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

2. เลือกเมนู "จัดการเช็ค"

 

3. เลือก "อายัดเช็ค"

 

4. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”