โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีว่า หากสามารถทำให้ “คน” และ “ชุมชน” จัดการดูแลและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนจาก “รอรับ” เป็นผู้ “ขับเคลื่อน” การพัฒนา ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ จะเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ธนาคารจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ 4 มูลนิธิ คือ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิมั่นพัฒนา และมูลนิธิรากแก้ว ในการดำเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ภายใต้แนวคิด การรวมแปลงเกษตร ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน มีการวางแผน ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด จัดหาปัจจัยการผลิต และวางแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า มีตลาดรองรับ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า โดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการจะปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “พี่เลี้ยง” โดยนำประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการและเทคโนโลยีของแต่ละองค์กรมาคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

2.5otop