ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์

จากเหตุภัยพิบัติสึนามิในประเทศไทย เมื่อปี 2547 ธนาคารจึงได้ก่อตั้งกองทุนไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัด ชายฝั่งอันดามัน โดยมีมูลนิธิสยามกัมมาจลทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ และให้การสนับสนุนผ่านการปฏิบัติงานของมูลนิธิและองค์กรเอกชน

 

หลังจากนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องภายใต้ โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ โดยร่วมกับเครือข่ายสาขาของธนาคาร หน่วยงานราชการ และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ การบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย และเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดรับน้ำใจผ่านบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า ประชาชน ที่มีต่อธนาคารฯ ในการเป็นศูนย์กลางส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ

2.2help-disaster

โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ แบ่งการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 แนวทาง คือ

  • การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้า

เตรียมความพร้อมโดยการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากลูกค้าด้วยงบประมาณของธนาคารฯ ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารและหน่วยงานพันธมิตร

 

  • การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูระยะปานกลาง

หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ ธนาคารร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และกองทัพอากาศ  ในการส่งมอบเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมอยู่อาศัยและสถานศึกษา รวมทั้ง จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย