SCB ชวนกันทำดี เพื่อชุมชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ริเริ่มโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทั่วประเทศมีโอกาสทำงานจิตอาสา มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และลงมือทำกิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่สานต่อในระยะยาว และกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่ โดยหลักสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเพิ่อสังคมในโครงการ จะเน้นความต่อเนื่องยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง

2.6do-good-for-community

SCB ชวนกันทำดี เพื่อชุมชน เป็นโครงการที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม และการให้โอกาสแก่ผู้ขาดแคลน รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครบริการชุมชน อาทิ

  • กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  พนักงานธนาคารร่วมเป็นจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  • กิจกรรม SCB ชวนกันมาปัน เปลี่ยนสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นทุนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและชุมชนที่ขาดแคลน
  • กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้ด้อยโอกาส ร่วมแบ่งปันสิ่งที่มีในกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของและเงินบริจาค เพื่อนำไปสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  • กิจกรรมอันเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี  โดยผู้บริหารและพนักงานธนาคารในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน
  • กิจกรรมให้บริการชุมชน จิตอาสาธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยเปิดบูธให้บริการอาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

 

กิจกรรมทั้งหมดนับเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล และเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละปีมีพนักงานจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการ “SCB ชวนกันทำดี เพื่อชุมชน” จำนวนปีละกว่า 2,000 คน  ซึ่งโครงการและกิจกรรม “จิตอาสา” ดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพนักงานธนาคารจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งและครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ