แคมเปญพิเศษเพื่อธุรกิจ

โปรโมชัน เบิกใช้วงเงินปุ๊บ รับปั๊บ

 • สำหรับ สินเชื่อแบบใช้หลักประกัน (สินเชื่อธุรกิจเติบโต, สินเชื่อธุรกิจใหม่)
 • สำหรับ สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกัน

โปรโมชันสินเชื่อแบบใช้หลักประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อรวมสูงสุด 50 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิมกับธนาคารด้วย)

 • สินเชื่อแบบใช้หลักประกัน (สินเชื่อธุรกิจเติบโต
  - ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 
  - ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี (ซื้อสถานประกอบการผ่อนนานสูงสุด  30 ปี)
  - วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

 • สินเชื่อแบบใช้หลักประกัน (สินเชื่อธุรกิจใหม่)
  - ประสบการณ์ในธุรกิจตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี
  - ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี 
  - วงเงินรวมสูงสุด 10 ล้านบาท 
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

รายละเอียดการรับ Gift Voucher Central

 • เมื่อสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโปรแกรม SSME Secured Generic (สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้

  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 2,000,000  - 4,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 5,000,000 -  9,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 3,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 4,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher Central มูลค่า 5,000 บาท

 

 • ในกรณีที่ Gift Voucher ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารจะจัดส่ง Gift Voucher Central ให้แก่ผู้ประกอบการตามที่อยู่เดียวกับการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ การใช้ Gift Voucher Central เป็นไปตามที่ที่ระบุไว้ใน Gift Voucher Central
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว อันเนื่องมาจากการใช้ใช้ Gift Voucher Central กรณีที่ได้รับความเสียหายใด  ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชันสินเชื่อแบบใช้หลักประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อรวมสูงสุด 50 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิมกับธนาคารด้วย)

 • สินเชื่อแบบใช้หลักประกัน (สินเชื่อธุรกิจเติบโต
  - ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 
  - ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี (ซื้อสถานประกอบการผ่อนนานสูงสุด  30 ปี)
  - วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

 • สินเชื่อแบบใช้หลักประกัน (สินเชื่อธุรกิจใหม่)
  - ประสบการณ์ในธุรกิจตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี
  - ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี 
  - วงเงินรวมสูงสุด 10 ล้านบาท 
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

รายละเอียดการรับ Gift Voucher Central

 • เมื่อสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโปรแกรม SSME Secured Generic (สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้

  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 2,000,000  - 4,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 5,000,000 -  9,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 3,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 4,000 บาท หรือ
  - วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher Central มูลค่า 5,000 บาท

 

 • ในกรณีที่ Gift Voucher ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารจะจัดส่ง Gift Voucher Central ให้แก่ผู้ประกอบการตามที่อยู่เดียวกับการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ การใช้ Gift Voucher Central เป็นไปตามที่ที่ระบุไว้ใน Gift Voucher Central
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว อันเนื่องมาจากการใช้ใช้ Gift Voucher Central กรณีที่ได้รับความเสียหายใด  ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชันสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อรวมสูงสุด 50 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิมกับธนาคารด้วย)

 • สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน 
  - ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
  - วงเงินรวมสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนสบาย นานสูงสุด 6 ปี
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

รายละเอียดการรับ Gift Voucher Lotus

 • เมื่อสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโปรแกรม SSME Unsecured Generic (สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 

  - วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 – 1,999,999 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 1,000 บาท หรือ
  - วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 – 2,999,999 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 2,000 บาท หรือ
  - วงเงิน 3,000,000 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 3,000 บาท

 • ในกรณีที่ Gift Voucher ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารจะจัดส่ง Gift Voucher Lotus ให้แก่ผู้ประกอบการตามที่อยู่เดียวกับการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ การใช้ Gift Voucher Lotus เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Gift Voucher Lotus
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว อันเนื่องมาจากการใช้ใช้ Gift Voucher Lotus  กรณีที่ได้รับความเสียหายใด  ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชันสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อรวมสูงสุด 50 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิมกับธนาคารด้วย)

 • สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน 
  - ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 
  - วงเงินรวมสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนสบาย นานสูงสุด 6 ปี
  - ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัคร  คลิก

รายละเอียดการรับ Gift Voucher Lotus

 • เมื่อสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโปรแกรม SSME Unsecured Generic (สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 

  - วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 – 1,999,999 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 1,000 บาท หรือ
  - วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 – 2,999,999 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 2,000 บาท หรือ
  - วงเงิน 3,000,000 บาท รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 3,000 บาท

 • ในกรณีที่ Gift Voucher ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารจะจัดส่ง Gift Voucher Lotus ให้แก่ผู้ประกอบการตามที่อยู่เดียวกับการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ การใช้ Gift Voucher Lotus เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Gift Voucher Lotus
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว อันเนื่องมาจากการใช้ใช้ Gift Voucher Lotus  กรณีที่ได้รับความเสียหายใด  ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด