สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อคุณหมอสุขใจ

วงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์

 • วงเงินสูงสุด

  50 ล้านบาท*

 • ผ่อนนานสูงสุด

  30 ปี*

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR

  -1.25% ต่อปี*

สนใจสมัคร

สินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างไร
 

 • เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจ
 • ใช้ซื้อสินทรัพย์ในธุรกิจ ปรับปรุงสถานประกอบการ หรือซื้อสถานประกอบการได้
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ ไม่ใช้หลักประกันก็ได้
 • กรณีไม่ใช้หลักประกัน 
  • เป็นเงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท  
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% ต่อปี* และดอกเบี้ยพิเศษอีก -1% ต่อปี
   คงเหลือ MRR+1% ต่อปีในปีแรก
  • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
    
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
  • ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน (OD) หรือ เงินกู้ระยะยาวก็ได้ (Loan)
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท*  (วงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 20 ล้านบาท)
  • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี (และสูงสุด 30 ปี กรณีซื้อสถานประกอบการ)
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1.25% ต่อปี* และดอกเบี้ยพิเศษอีก -1% ต่อปี
   คงเหลือ MRR-2.25% ต่อปีในปีแรก
    

โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

*การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
MRR ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564 เท่ากับ 5.995% ต่อปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


สนใจสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
 • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • หลักประกันต้องปลอดภาระ
 • หลักประกันเงินฝาก
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ ผู้กู้สามารถนำบิดามารดามากู้ร่วม เพื่อพิจารณารายได้ในการอนุมัติสินเชื่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. ใบประกอบวิชาชีพแพทย์
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 5. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
 6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
 8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราช่วยค้นหาโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้