การจ่ายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร?
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด?
ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ ในอัตราเท่าใด?
อัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีใด?
การรับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) มีข้อดีอย่างไร?
เงินปันผลของธนาคาร เครดิตภาษีได้หรือไม่?
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นอย่างไร?

การประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด?
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร?
ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารการประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร?

หลักทรัพย์ธนาคาร

หลักทรัพย์ของธนาคาร มีกี่ประเภท?
หุ้นบุริมสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์แตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร?
หลังจากหุ้นบุริมสิทธิครบกำหนด (วันที่ 10 พฤษภาคม 2552) หากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่ยื่นความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมีผลอย่างไร?
ขอทราบรายละเอียดและวิธีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

บริการผู้ถือหุ้น

ข้อมูลนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร
ขอบเขตการให้บริการของ TSD
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานทะเบียนหุ้นกับ TSD สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใด?