อัตราแลกเปลี่ยนหุ้น

SCBX จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ SCB

1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX
1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX

เงื่อนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้น

เมื่อครบระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ แล้วพบว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร

ระยะเวลารับซื้อหุ้น

9.00 - 16.00 น. ของวันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 - 18 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขยายเวลารับซื้อได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลารับซื้อเดิมแล้วจะไม่เกิน 45 วันทำการ

*วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทมีใบหุ้น (Scrip)
ขอความร่วมมือยื่นแบบตอบรับภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากหุ้นไว้กับ TSD ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) (มีหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์)
สามารถแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
ขอความร่วมมือยื่นแบบตอบรับภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงานการโอนหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้น NVDR
ขอความร่วมมือยื่นแบบตอบรับภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมกับส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หุ้นของท่านจะถูกเก็บไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) และ TSD และจะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ จนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้น SCBX ในจำนวนเท่ากับหุ้นของธนาคารที่ท่านได้ตอบรับคำเสนอซื้อเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ศูนย์รับฝากจะเครดิตหุ้น SCBX ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับหุ้นแบบ Scripless (เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เข้าบัญชี 600) และภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับหุ้นแบบเป็นใบหุ้น โดยคาดว่า SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย Ticker “SCB” และหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปลายเดือนเมษายน

ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้น

9.00 - 16.00 น. ของวันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 - 29 มีนาคม 2565
หลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะปฏิเสธรับเอกสารยกเลิกทุกกรณี

*วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว

ช่องทางการตอบรับ/ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้น (Scrip)

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล

  • สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศไทย
  • ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS

ผู้ถือหุ้นที่เป็นลูกค้า SCB WEALTH

  • Investment Center
  • ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล

  • ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น เช่น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Scripless)
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ได้แก่ SCBS, KKPS, BLS และ ASP

ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 และ ผู้ถือหุ้น NVDR

  • ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ได้แก่ SCBS, KKPS, BLS และ ASP

ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
สามารถทำคำเสนอซื้อผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

  1. ระบบ eService ในเว็บไซต์ www.scbsonline.com
  2. ปุ่ม My Menu ในแอปพลิเคชัน Streaming

เอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น

1. แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2. เอกสารยืนยันตัวตน

3. เอกสารอื่น ๆ หากจำเป็น (แล้วแต่กรณี โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

Checklist เอกสารสำหรับผู้แสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) และเอกสารแนบ 1 - 11

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กรณีใบหุ้นหาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ข้อดี-เสียจากการตอบรับ หรือ ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
สามารถยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อได้หรือไม่
จะมีค่าใช้จ่ายในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือไม่
จะมีการขยายระยะเวลา หรือเปิดรับคำเสนอซื้ออีกหรือไม่
ถ้าโอนหุ้นไป SCBX แล้ว หุ้น SCB จะมีใครเป็นผู้ถือหุ้น
วิธีเปลี่ยนใบหุ้น SCB เป็นใบหุ้น SCBX ทำอย่างไร
กรณีอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะต้องทำอย่างไร
สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนได้หรือไม่
หากมีการซื้อขายหุ้นหลังจากได้รับเอกสารตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วต้องทำอย่างไร
ต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น แก้ไขที่อยู่
หุ้นสามัญของ SCBX จะอยู่ในกลุ่มใด
หุ้น SCBX ต่างกับ SCB อย่างไร
นักลงทุนต้องถือหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ จึงจะมีสิทธิตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
จะมีการชำระค่าหุ้นในรูปแบบอื่นนอกจากหุ้นของ SCBX หรือไม่
SCB จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด และ SCBX จะเริ่มทำการซื้อขายใน SET เมื่อใด
ได้หุ้น SCBX วันไหน ทางไหน
ใครเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ขอรับหนังสือชี้ชวน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแบบจองซื้อหลักทรัพย์ได้อย่างไร
จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้หุ้น
บริษัทฯ มีแผนการรับซื้อสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (โดยไม่ตั้งใจ) ในช่วงการทำคำเสนอซื้อตามกฎ ก.ล.ต. หรือไม่ และถ้ามีการรับซื้อภายหลัง ราคาจะถูกตั้งเป็นเท่าไหร่
ผู้ถือหุ้นกู้ทำอย่างไร
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แลกหุ้นจะเกิดผลกระทบอย่างไร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้ตอบรับการแลกหุ้น ภายหลังที่ SCB Bank ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดผลอย่างไร
บริษัทมีแนวทางดำเนินการกับหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับการแลกหุ้นอย่างไร

กรณีรับซื้อหุ้นของธนาคารฯ จากผู้ถือหุ้นอื่นๆ นั้น SCBX ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่จะดำเนินการต่อหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับการแลกหุ้น ซึ่งหากมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้จะการดำเนินการจะทำได้หลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่าหกเดือนเช่นกัน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)