*เงื่อนไข • ธนาคารขอมอบเอกสิทธิ์ SCB Private Banking เฉพาะท่านที่ได้รับเอกสารเรียนเชิญและข้อความ SMS นี้ เพื่อรับบัตร SCB Private Banking เท่านั้น • หากลูกค้าลงทะเบียนรับบัตรเครดิต SCB Private Banking แล้ว ธนาคารจะจัดส่งบัตรให้ท่านภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนผ่าน SMS • เอกสิทธิ์ข้างต้นสำหรับผู้ถือบัตรหลัก SCB Private Banking ที่เปิดใช้งานบัตรแล้ว และคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันทีใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า