ฝากเช็คง่ายๆ ผ่านเครื่องรับฝากเช็คอัตโนมัติ

สะดวก.. สามารถทำรายการด้วยตนเอง ได้ง่ายๆ

รวดเร็ว.. สามารถฝากเช็คได้มากถึง 30 ใบต่อครั้ง

ปลอดภัย.. สแกนภาพเช็คที่นำฝากทุกใบ พร้อมพิมพ์ลงในใบบันทึกรายการให้คุณ

ไม่ต้องรอ.. คิวที่หน้าเคาน์เตอร์ สามารถรับฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้

10 ขั้นตอนการฝากเช็คผ่านเครื่องรับฝากเช็คอัตโนมัติ

ตัวอย่าสลิปการทำรายการฝากเช็ค

โดยในสลิปจะแสดงรายละเอียดการฝากเช็ค

กำหนดการรับฝากเช็ค

  • เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ต่างสำนักงาน (IC) ปิดรับเช็คเวลา 15.30 น.
  • เช็คต่างธนาคาร (CL) ปิดรับเช็คเวลา 14.00 น.

เงื่อนไขการรับฝากเช็ค

  • จำนวนเงินที่ผู้ฝากเช็คระบุในเอกสารใบทำรายการใช้เพื่อการทำรายการฝากเช็คเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อเป็นจำนวนเงินในการนำฝากได้
  • หากฝากเช็คหลังเวลาปิดรับเช็คที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะนำฝากเช็คเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป
  • เช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารจะนำฝากเช็คเข้าบัญชีในวันที่เช็คครบกำหนด (วันที่ระบุบนเช็ค)
  • ผู้ฝากเช็คต้องตรวจสอบรายการและความสมบูรณ์ของเช็คที่นำฝากว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โดยใบบันทึกรายการรับฝากเช็คนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บเงินตามเช็คที่ระบุไว้ตามใบบันทึกรายการถูกต้องครบถ้วนและนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ใบบันทึกรายการรับฝากเช็คที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ผู้ฝากไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อการชำระหนี้ระหว่างบุคคล หรือใช้อ้างอิงในกรณีอื่นใดได้
  • เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเช็คที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น หรือติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อออกเช็คใหม่
  • ฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

รายชื่อสาขาที่ให้ใช้บริการ