ฝากเช็ค สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่านเครื่องรับฝากเช็คอัตโนมัติ

1.  เลือกรูปแบบรายการ  ใช้บัตรเอทีเอ็ม/เดบิต หรือใช้เลขที่บัญชีแล้วกดยืนยัน

2.  สอดบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตกดรหัสบัตรและกดยืนยัน  หรือกดเลขที่บัญชีและกดยืนยัน

3.  ตรวจสอบข้อมูล (ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี) แล้วกดยืนยัน

4.  นำเช็คเข้าช่องใส่เช็คโดยหงายหน้าเช็คตามรูป  สามารถฝากเช็คได้มากถึง 30 ใบต่อครั้ง 

5.  ระบุจำนวนเงินแล้วกดยืนยัน  หรือกดไม่ระบุจำนวนเงิน

6.  ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

7.  ตรวจสอบรายการแล้วกดยืนยัน

8.  รับใบบันทึกรายการ

9.  ตัวอย่างใบบันทึกรายการ

เงื่อนไขการรับฝากเช็ค


จำนวนเงินที่นำฝากเป็นจำนวนเงินที่ผู้ฝากเช็คระบุในการทำรายการฝากเช็คเท่านั้น ไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นจำนวนเงินตามเช็คที่นำฝากได้  หากฝากเช็คหลังเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะนำฝากเช็คเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป  เช็คลงวันที่ล่วงหน้าธนาคารจะนำฝากเช็คเข้าบัญชีในวันที่เช็คครบกำหนด  ผู้ฝากเช็คต้องตรวจสอบรายการและความสมบูรณ์ของเช็คที่ฝากโดยถูกต้องครบถ้วน โดยใบบันทึกรายการรับฝากเช็คนี้ จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกก็บตามตั๋วเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้นและมิใช่หลักฐานที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น


หมายเหตุ : ตั้งแต่ 1 ก.พ.62  เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเช็คที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น หรือติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อออกเช็คใหม่