ประกัน COVID-19 Extra

คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท* ซื้อง่าย ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

 

 

 • คุ้มครอง กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19*
 • คุ้มครอง สูงสุด 1,000,000 บาท จากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma)**
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

**ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

 

 

***การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • มีอายุตั้งแต่ 1 - 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย สำหรับอายุนับเป็นปีที่ครบบริบูรณ์ โดยคำนวณจากวันเดือนปีเกิด ถึง วันเริ่มคุ้มครอง (อายุน้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ หรืออายุ 99 ปี 1 วันขึ้นไป งดรับประกันภัย)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะ, ไม่เคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและรักษาหายเรียบร้อย, ไม่เป็นโรคเอดส์ หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง, ไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ Covid-19****
 • ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองทันที ตามวันที่และเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ภายใต้ผู้เอาประกันภัยรายเดียวกัน (ตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน) จำกัดการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ไม่เกิน 1 ฉบับเท่านั้น รวมทุกช่องทาง และทุกโครงการที่ทำประกันภัยผ่าน บมจ.เทเวศประกันภัย ทั้งนี้ กรณีตรวจพบการทำประกันภัยมากกว่า 1 ฉบับ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่มีการแจ้งทำประกันภัย ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ขึ้นไป โดยจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))

 

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย

สงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยและไม่คุ้มครอง :

 • ชาวต่างชาติ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ / ทำงานในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน และธุรกิจท่องเที่ยว
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ไม่ถึง 30 วัน ก่อนกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ผู้ที่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย****
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) จะไม่คุ้มครองกรณีการถูกกักกันโดยหน่วยงานของรัฐหรือการกักตัว ไม่ว่าใน State Quarantine (SQ) / Alternative State Quarantine (ASQ) / Local Quarantine หรือในที่พักอาศัยใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่การเข้าพักรักษาตัว

**** ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์ และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

 

เงื่อนไขทั่วไป :

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน COVID-19 Extra ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–18.00 น., เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 19.00 น. หรือ www.deves.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777