1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

จองที่พักออนไลน์ ที่ AGODA

รับส่วนลดสูงสุด 8% ด้วยบัตร PLANET SCB

 

 

*รายละเอียดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”)เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/planetscb ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ดังนี้
  1.1 รับส่วนลด 8% สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ในประเทศตามที่กำหนดแต่ละเดือน ได้แก่
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศจีน ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศฟิลิปปินส์/อินโดนีเซีย ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศไต้หวัน ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 พฤษภาคม 2563- 31 พฤษภาคม 2563และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 พฤษภาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศอังกฤษ/ยุโรป ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศมาเลเซีย ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศไทย ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศสิงคโปร์ ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศฮ่องกง/มาเก๊า ช่วงเวลาในการจองระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
  1.2 รับส่วนลด 5% เมื่อจองโรงแรมหรือที่พักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
 2. ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทาง (ประเทศ) ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งจะแตกต่างกับไปในแต่ช่วงเวลา และจะต้องเป็นโรงแรมที่กำหนดให้ผู้จอง ชำระเงินล่วงหน้า ณ ขณะที่ทำการจองเท่านั้น
 4. โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ “PLANETSCB” ในแบบฟอร์มการจองหลังจากผู้จองระบุหมายเลขบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามประเภทบัตรที่กำหนดข้างต้นถูกต้องแล้ว โดยมูลค่าส่วนลดที่ได้รับจะปรากฎให้เห็นก่อนท่านกดปุ่มยืนยันการจอง
 5. สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 6. ธนาคารและบริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่สุด
 7. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายใต้บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคารก่อนทำรายการ
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ Agoda โทร. 02-625-9200