ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับแพ็กเกจ ชม โอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024

กับบัตรเติมเงิน PLANET SCB VISA

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล ชมโอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024 กับบัตรเติมเงิน PLANET SCB VISA ดังนี้

   ผู้โชคดีลำดับที่ 1 คุณมานะ โลหเตปานนท์

   ผู้โชคดีลำดับที่ 2 คุณสรรพวัต เอี่ยมไวย์

   ผู้โชคดีลำดับที่ 3 คุณก่อสิทธิ ภูมิประสิทธิ์ (สละสิทธิ์)

   ผู้โชคดีลำดับที่ 4 คุณสุวรรณา หอสุวรรณจิตร

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเติมเงิน PLANET SCB (VISA) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (activate card) เรียบร้อยแล้ว และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเติมเงิน PLANET SCB (VISA) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ครบทุก 5,000 บาท รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 2. พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเติมเงิน PLANET SCB (VISA) ของธนาคารรายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติบัตรระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และเปิดใช้บัตร (Activate card) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 1 สิทธิ์
 3. สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน PLANET SCB (VISA) ของผู้ถือบัตรที่ร้านค้าเรียกเก็บจากธนาคารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าหรือเศษของ 5,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 4. จำกัดรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,125,256.20 บาท (หรือ 31,600 ดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,501,024.80 บาท
  หมายเหตุ (คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) โดยแบ่งลำดับช่วงระยะเวลาการเดินทาง ดังนี้
  • ผู้โชคดีลำดับที่ 1 และ 2 จะเดินทางในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567
  • ผู้โชคดีลำดับที่ 3 และ 4 จะเดินทางในช่วงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567
 5. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ธนาคารจะดำเนินการจับรางวัลโดยคำนวณจำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลของผู้ถือบัตรแต่ละรายจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร และพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตรดังกล่าวลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน เพื่อจับรางวัลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี ซอย 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 7. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/prepaid-card.html
 8. ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันประกาศผลรางวัลเพื่อยืนยันการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 9. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัลแทน โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังจากวันที่ธนาคารได้ติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลสำรอง
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 11. ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือบัตรมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 12. เพื่อประโยชน์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรและผู้ติดตามให้แก่บริษัท มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทางเว็บไซต์ของ บริษัท มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ www.majestic.co.th และ/หรือช่องทางที่ บริษัท มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด
 13. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรเติมเงิน PLANET SCB (VISA) จนถึงวันที่ได้รับรางวัล หากธนาคารพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ยกเลิกบัตรก่อนการได้รับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับถัดไปแทน
 14. บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (“วีซ่า”) เป็นผู้มอบรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยตรง ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการมอบรางวัลดังกล่าวเท่านั้น
 15. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิ์ประโยชน์ รางวัลต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 16. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 17. การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ 110/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

รายละเอียดและเงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจชม Olympic Games Paris 2024 จำนวน 5 วัน 4 คืน

 • บัตรโดยสารเครื่องบิน Thai Airways ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) สุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 ที่นั่ง รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (ไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม), ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าที่พัก 1 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ โดยรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องดื่ม/ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ธนาคาร และวีซ่า จัดเตรียมให้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทางไป-กลับในวันและเวลาตามที่กำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางการเดินทางด้วย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามไม่สามารถแยกไปทำกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 • กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลและ/หรือผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศฝรั่งเศส จะถือเป็นการสิ้นสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวทันที