1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

เติมพลังก่อนบิน อิ่มฟินก่อนใครที่ McDonald’s

กับบัตร PLANET SCB

McDonald's x PLANET SCB
รับฟรี พาย 2 ชิ้น มูลค่า 80 - 84 บาท เฉพาะที่ McDonald's สาขาสนามบิน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับฟรี พาย 2 ชิ้น มูลค่า 80 - 84 บาท (ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับสาขาที่ใช้บริการ) เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการใดก็ได้ด้วยบัตร PLANET SCB ด้วยสกุลเงินบาท เฉพาะที่ McDonald's สาขาสนามบิน
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 3. จำกัด 2 สิทธิ์/ผู้ถือบัตร/เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 4,000สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ จุดชำระเงินของร้าน McDonald’s ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 4. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้อง SCAN QR เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่จุดบริการของ McDonald's สาขาสนามบินเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะแสดงบนแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus
 5. ผู้ถือบัตร นำ e-Coupon รับฟรี พาย 1 ชิ้น ที่ได้รับแสดง ณ จุดชำระเงินของ McDonald's สาขาสนามบินเท่านั้น
 6. E - Coupon รับฟรี พาย 1 ชิ้น มีอายุการใช้งาน 180 นาที หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด E - Coupon รับฟรี พาย 1 ชิ้น ที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ E - Coupon / บัตร PLANET SCB ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย สำเนา หรือปริ้นท์เป็นกระดาษทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 9. ธนาคาร และ บริษัท แมคไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับ E - Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้ E - Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งาน E - Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
  • E - Coupon ที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 10. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://www.mcdonalds.co.th/contactUs สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท แมคไทย จำกัด โทร. 02-696-4900 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 11. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 12. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือ คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777