1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

แม่มณีชวนชิม เพิ่มยอดขาย ตอกย้ำความอร่อย

สมัครเป็นร้านอาหารแม่มณีชวนชิม

แม่มณีชวนชิม อร่อยติดดาว

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ร้านอาหารแม่มณีชวนชิม”

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับ
  • ร้านอาหารบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี หรือ
  • ร้านอาหารที่สม้ครแอปพลิเคชันแม่มณีใหม่ หรือ
  • ร้านอาหารนิติบุคคลที่ใช้ SCB Business QR Payment หรือ QR Tag 30 ของ SCB
  รับฟรี “พรีเมี่ยมเซตแม่มณีชวนชิม”
  • สำหรับร้านอาหารประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่
   • ป้ายและสติ๊กเกอร์แม่มณีชวนชิม 1 ชิ้น มูลค่า 150 บาท
   • ป้ายเปิด-ปิดร้านค้าแม่มณี 1 ชิ้น มูลค่า 250 บาท
   • ป้าย QR แม่มณี 1 ชิ้น มูลค่า 150 บาท
   • ผ้ากันเปื้อน 3 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 250 บาท
   • ตุ๊กตาแม่มณี 1 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 250 บาท
   รวมมูลค่า 1,550 บาท
  • สำหรับร้านอาหารประเภทนิติบุคคล ได้แก่
   • ป้ายและสติ๊กเกอร์แม่มณีชวนชิม 1 ชิ้น มูลค่า 150 บาท
   • ป้ายเปิด-ปิดร้านค้าแม่มณี 1 ชิ้น มูลค่า 250 บาท
   • ป้ายตั้ง SCB Business QR Payment หรือ QR Tag30 ของ SCB สำหรับร้านค้านิติบุคคล มูลค่า 150 บาท
   • ผ้ากันเปื้อน 5 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 250 บาท มูลค่ารวม 1,250 บาท
   • ตุ๊กตาแม่มณี 1 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 250 บาท
   รวมมูลค่า 2,050 บาท
  • คุณสมบัติของร้านอาหารที่จะได้รับ “พรีเมี่ยมเซตแม่มณีชวนชิม”
   • เป็นร้านอาหารบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี หรือร้านอาหารที่สม้ครแอปพลิเคชันแม่มณีใหม่ หรือเป็นร้านอาหารนิติบุคคลที่ใช้ SCB Business QR Payment หรือ QR Tag 30 ของ SCB
   • มีการรับรองจากผู้บริโภคว่าอร่อยจริงโดยธนาคารตรวจสอบจากยอดรีวิว 1 ใน 3 ช่องทางนี้
    o Wongnai ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 ดาว และได้รีวิวไม่น้อยกว่า 10 รีวิว
    o Facebook Page ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4 ดาว และได้รีวิวไม่น้อยกว่า 40 รีวิว
    o Google ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4 ดาว และได้รีวิวไม่น้อยกว่า 40 รีวิว
   • ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขข้างต้น สามารถสมัครเป็นร้านอาหาร “แม่มณีชวนชิม” โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนที่ https://forms.office.com/r/R8MPvv9dMV
   • หลังการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ธนาคารจะจัดส่ง “พรีเมี่ยมเซตแม่มณีชวนชิม” ให้กับร้านอาหารแก่ร้านค้า ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สงวนสิทธิ์ให้ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสร้านอาหารหมายเลขแอปพลิเคชันแม่มณี
 • ร้านค้ารับทราบว่า ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยร้านค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้ ยกเว้น รายการ “ร้านค้าสมัครใหม่รับฟรีเซตร้านแม่มณี วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567”
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/payment/maemanee-chuanchim.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02 777 7444

 

 

ดาวน์โหลดแอปแม่มณีได้ที่

• แอปสโตร์ : https://itunes.apple.com/app/id1444590042?mt=8
• เพลย์สโตร์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scb.merc (เฉพาะบนมือถือ)

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง