1 กุมภาพันธ์ 2564  – 30 มิถุนายน  2564

รับฟรี! ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี และมีการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ตั้งแต่ 3 รายการ  ครบ 3,000 บาทขึ้นไป

 

 

เงื่อนไข

 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรี! ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี และมีการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ตั้งแต่ 3 รายการ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป” (“โครงการ”) นี้ เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และมียอดรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านบริการดังกล่าว ตั้งแต่ 3 รายการ และมียอดรับชำระสะสมครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30  มิถุนายน 2564 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ร้านค้าและผู้ชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
 • ร้านค้าที่มีการรับชำระสินค้า และ/หรือบริการ ครบตามเงื่อนไข จะได้รับข้อความและรหัสยืนยันเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิจากธนาคารผ่านช่องทาง SMS หรือ Line Connect ตามข้อมูลที่ร้านค้าให้ไว้ในขณะที่ทำรายการขอใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการรับชำระสินค้า และ/หรือบริการ ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยร้านค้าที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการจะต้องนำรหัสที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยที่ https://thaivivat.co.th/scb/covid/sme-mae-manee
 • เมื่อร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของร้านค้าให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับเจ้าของร้านค้าที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 99 ปี บริบูรณ์ โดยจำกัด 1 สิทธิ / 1 ร้านค้า / 1 กรมธรรม์ และจำกัดจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 5,000 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยนับสิทธิผู้ลงทะเบียนตามลำดับ
 • กรณีที่เจ้าของร้านค้ามีการใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณรายการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันที่มีการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขก่อนเป็นลำดับแรก
 • ร้านค้าจะต้องคงสภาพใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี ตั้งแต่วันที่เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งหลักฐานการทำประกันภัยให้แก่ร้านค้าทางอีเมลที่ร้านค้าได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/scb/covid/sme-mae-maneeภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน
 • เจ้าของร้านค้าจะได้รับความคุ้มครองภายใน 1 วัน หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิตามเงื่อนไข และบริษัทได้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • กรมธรรม์ประกันภัย มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และ มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน 
 • ธนาคาร และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • กรมธรรม์ประกันภัย ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ลงทะเบียนควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 กด 2951, 2948 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ดาวน์โหลดแอปแม่มณีได้ที่

• แอปสโตร์ : https://itunes.apple.com/app/id1444590042?mt=8
• เพลย์สโตร์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scb.merc (เฉพาะบนมือถือ)