1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สมัครใช้งานแอปแม่มณี

รับฟรี* เซตร้านแม่มณีรวมมูลค่ากว่า 700 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

  • สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่ที่สมัครและใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณีอย่างน้อย 1 ครั้งภายในเดือนที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • โดยร้านค้าต้องลงทะเบียนรับเซตร้านแม่มณี และยืนยันว่าได้ใช้แอปแม่มณีในการรับชำระเงินจริงตามลิ้งค์นี้ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7i0gRYhAjE6OvcAfVnQOj5I_CKxVI7hKoUwdIdBXqrFUQkwxOUVZQUtNRTlBQVBIWUZSVEM4ODRTOS4u
  • ผู้สมัครต้องเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา, ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • เมื่อสมัครสำเร็จ รับฟรี เซตร้านค้าแม่มณี ประกอบด้วยป้าย QR แม่มณี, ผ้ากันเปื้อนแม่มณี, ตุ๊กตาแม่มณี และสติ๊กเกอร์แม่มณีรับ QR อย่างละ 1 ชิ้น รวมมูลค่า 700 บาท โดยจำกัด 1 สิทธิ/1 ท่าน
  • ธนาคารจะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทุกๆ สิ้นเดือน และส่งของกำนัลให้กับร้านค้า ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ทุกวันที่ 15 ในเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ร้านค้ารับทราบว่า ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยร้านค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02 777 7444

 

 

ดาวน์โหลดแอปแม่มณีได้ที่

• แอปสโตร์ : https://itunes.apple.com/app/id1444590042?mt=8
• เพลย์สโตร์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scb.merc (เฉพาะบนมือถือ)

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง