1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

แลกเงิน 10,000 บาท ขึ้นไป*

รับทันที ประกันภัยเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 50,000

SCB แลกเงินอุ่นใจ

สรุปเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับลูกค้า SCB

คุณสมบัติ:

 1. ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร (Exchange Booth) และที่สาขาของธนาคาร
 2. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ชื่อ-นามสกุลตรงตาม หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประชาชนที่ตรงกับหลักฐานการซื้อเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร เท่านั้น

ระยะเวลาความคุ้มครอง:

 1. กรณีทำธุรกรรมแลกเงินในวันเดียวกับการเดินทาง : วันเริ่มคุ้มครองจะเป็นวันและเวลาเดียวกับวันที่ทำธุรกรรม และสิ้นสุดความคุ้มครอง 10 วันนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง หรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือ ภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยทำธุรกรรมการแลกเงินโดยมีกำหนดวันเดินทางภายหลังการทำธุรกรรม : วันเริ่มคุ้มครองจะเป็นวันเดินทางที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรมแลกเงินเท่านั้น โดยเริ่มคุ้มครองก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครอง 10 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง หรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือ ภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ขอบเขตความคุ้มครอง:

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
1.1 การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1.2 การสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
1.3 การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท
ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 
 
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เนื่องจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. การเดินทางล่าช้าในต่างประเทศ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน (ไม่คุ้มครองกรณีการเดินทางล่าช้า หากจุดที่ออกเดินทาง คือ ประเทศไทย และการยกเลิกการเดินทางของสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ)สำหรับความล่าช้าทุก ๆ 6 ชั่วโมงจ่ายครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน :

ความคุ้มครอง% ของจำนวน เงินเอาประกันภัย 
1. สำหรับการสูญเสีย
1.1 การเสียชีวิตหรือตามความเห็นแพทย์
1.2 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
1.3 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง
1.4 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และ เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
1.5 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และ สายตาหนึ่งข้าง
1.6 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และ สายตาหนึ่งข้าง
100%
 
 
 
 
 
2. สำหรับการสูญเสีย
2.1 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
2.2 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
2.3 สายตาหนึ่งข้าง
60%
 
 
 

* รับประกันภัยโดยบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ซื้อเงินตราต่างประเทศจะเป็นผู้เอาประกันภัย จึงควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรือโทร. 1291 , www.deves.co.th

 

เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับลูกค้า SCB เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ชื่อ-นามสกุลตรงตามหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประชาชนที่ตรงกับหลักฐานการซื้อเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร เท่านั้น
 2. เริ่มคุ้มครองวันที่ออกเดินทาง และสิ้นสุดความคุ้มครอง 10 วันนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
 3. ผู้เอาประกันภัย 1 รายสามารถรับความคุ้มครองต่อกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาทต่อการเดินทาง 1 ครั้ง โดยต้องมีหลักฐานการซื้อเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร เท่านั้น
 4. ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางกลุ่มเทเวศทราเวลพลัส
 5. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดยคุ้มครองการเดินทางในต่างประเทศเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันที่เริ่มคุ้มครองเท่านั้น และรวมถึงเวลา 2 ชั่วโมงก่อนออกจากประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังกลับมาประเทศไทย
 6. สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง โดย ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำหลักฐานการรักษาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแสดงเพื่อเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 7. การเดินทางล่าช้าในต่างประเทศ กรณีกำหนดเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจาก กำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบิน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศ, ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน , การนัดหยุดงานหรือการประท้วงของลูกจ้างสายการบิน บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวน 5,000 บาท สำหรับทุก ๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้าในต่างประเทศ แต่รวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ไม่คุ้มครองกรณีการเดินทางล่าช้า หากจุดที่ออกเดินทาง คือ ประเทศไทย และการยกเลิกการเดินทางของสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยนี้ (Pre-existing Condition)

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (ขอรับได้ที่บริษัท หรือ download ที่ www.deves.co.th หรือ Email : callcenter@deves.co.th)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. บัตรโดยสารของสายการบินที่แสดงชื่อ – นามสกุล ตรงกับหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Boarding Pass หรือหลักฐานการจองบัตรโดยสารและได้เดินทางตามกำหนดการ
 4. หลักฐานการซื้อเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
 5. บัตรประกันเดินทางโครงการ SCB แลกเงินอุ่นใจ
 6. กรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
  • 6.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
         - สำเนาใบมรณบัตร
         - สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
         - สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
         - สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตายของผู้เอาประกันภัย)
         - สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับประโยชน์
         - แบบฟอร์มแสดงตนของผู้รับประโยชน์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ
  • 6.2 กรณีการสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก อุบัติเหตุ
         - ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
         - ภาพถ่ายที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ถ้ามี)
 7. กรณีค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
  • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลวินิจฉัย และการรักษา
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
  • สำนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับการจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน
 8. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ หรือหลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทนมายัง บมจ. เทเวศประกันภัย

แผนกสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ บมจ. เทเวศประกันภัย
 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
 โทร. +66 (0) 2-080-1599 กด 2 หรือโทร. 1291

 

คลิก >> รายละเอียดและเงื่อนไข SCB แลกเงินอุ่นใจ