1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

SPEEDY CASH มีเงินใช้ทันใจ

กดเงินสดได้ ผ่อนสินค้าก็ดี ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี

ลูกค้าที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash และได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 รับสิทธิ์ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ภายใน 3 รอบบัญชีแรก* โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash ผ่านแอป SCB EASY และมีการกดใช้วงเงินภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
 2. สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash ผ่านช่องทางอื่น ๆ และมีการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
 3. *สำหรับรอบบัญชีที่ 3 ลูกค้าที่มียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ในรอบบัญชีถัดไปธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขรับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อแบ่งชำระค่าสินค้ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 15 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 20 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือนหรือยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยร้านค้าที่ร่วมรายการดังนี้
  • ร้านโทรศัพท์มือถือ : AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, TG Fone และ Vivo
  • ร้านสินค้าไอที : Studio7, BaNANA, King Kong, iStudio by copperwired, , Ai_, U-Store, .life, iStudio by SPVI, iStudio by Uficon, JIB, IT CITY และ Advice
  • ร้านกล้องถ่ายรูป : Big Camera, World Camera, Zoom Camera, Digital2home และ EC Mall
  • ร้านเครื่องใช่ไฟฟ้า : Power Buy และ Power Mall
  • ร้านกลุ่มยางยนต์ : B-Quik
  • ร้านกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ : HomePro, Mega Home, ไทวัสดุ, baan & BEYOND และ SB Design Square
  • ร้านทอง : ออโรร่า, บางกอก โกลด์, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ, ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช, ห้างทองอยากมีตัง และ ห้างทองเยาวราช ทองดี
  • ร้านกลุ่มสุขภาพและความงาม : AMWAY, Doctor life และ โรงพยาบาลยันฮี
 2. สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในร้านก่อนทำรายการ
 3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ถ้ามี) ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 6. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 7. ธนาคาร และ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 9. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY และได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

 1. เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าได้ที่ www.scb.co.th) ผ่านบัตร SCB M Speedy Cash และมียอดเงินแบ่งชำระสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร Speedy Cash ทุกประเภทบัตรกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 3. เงื่อนไขการรับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรายการบริการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครบัตร (UCT)
 4. ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรและทำรายการครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • กรณีของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครบัตร SCB M Speedy Cash เมื่อแบ่งชำระสินค้าด้วยบัตร SCB M Speedy Cash

ผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าสินค้าดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อสินค้าภายในห้างฯเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า), โฮม เฟรช มาร์ท และ พาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน และไม่รวมร้านค้าเช่า) , รวมทั้ง www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 1. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้นภายในห้างฯ
 2. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ภายในห้างฯ
 3. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา
 4. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้า Apple ทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา

เงื่อนไขรวม

 1. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 2. การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 3. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 4. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร.1295 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 5. ธนาคารและร้านค้าต่างๆ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าต่างๆ เป็นที่สุด
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 7. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร.1295 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777