1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

สวยผ่อนจ่ายด้วยบัตร Speedy Cash

ผ่อนสบายนานสูงสุด 6 เดือน

เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx (“ผู้ถือบัตร”) ผ่อน 0 % นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรภายในโรงพยาบาลยันฮี เฉพาะสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash ที่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  2. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยันฮี ก่อนใช้บริการ
  3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  4. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ผิดนัดเฉพาะยอดเงินหนี้คงเหลือและธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
  6. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดชำระผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้องชำระยอดแบ่งจ่ายที่คงค้างทั้งหมด
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับโรงพยาบาลยันฮีโดยตรง
  9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร.02-777-7777