1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ผ่อนสินค้าคุณภาพจากแอมเวย์

ผ่อนจ่ายเบาๆ ไม่กระทบเงินในกระเป๋า

เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระผ่านบัตร Speedy Cash ภายในแอมเวย์ ช็อป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  1.1 ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการ 0% นานสูงสุด 36 เดือน โดย
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 4 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระ นาน 6 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 10 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 12 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 18 เดือน
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 24 เดือน หรือ
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 36 เดือน
  1.2 รับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Speedy Cash ที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตร Speedy Cash (Statement) เมื่อมีการผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ดังนี้
  ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท หรือ
  ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
  โดยรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 2. สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในแอมเวย์ ช็อป ที่ ให้บริการก่อนทำรายการ
 3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตาม เงื่อนไข ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
 4. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 8. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777