1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 

ทางเลือกใหม่! สำรองเงินสดในบัญชีออมทรัพย์ พร้อมใช้ 24 ชม.

รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี

เพิ่มพลังบัญชีออมทรัพย์ของคุณไปอีกขั้น ให้มีเงินพร้อมใช้อยู่เสมอ ด้วย Speedy Cash e-card มีเงินสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่อต้องการ สมัครง่าย สมัครฟรี ผ่านแอป SCB EASY ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Speedy Cash e-card

 

มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.

 

สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้*

 

 

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

 1. สิทธิพิเศษ 0% นี้สาหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
  - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชาระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 3. กรณีผิดนัดชาระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28 %) โดยคานวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 4. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดาเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777