1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ผ่อนกล้องง่ายๆ สบายกระเป๋า

ใช้บัตร Speedy Cash

เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระและมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Big Camera, World Camera, Zoom Camera, EC Mall และ Digital2home รับสิทธิ์ผ่อน 0 % นานสูงสุด 36 เดือน โดยเมื่อมี
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 4 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 6 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 10 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 12 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 15 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระ นาน 18 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 20 เดือน,
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 24 เดือน หรือ
  ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 36 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 2. สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานที่ให้บริการ ณ จุดขายก่อนทำรายการ
 3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
 4. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคาร
 5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777