31 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

 

SCBM Speedy Cash

ช้อปกระจาย ผ่อนจ่ายได้...สบายใจ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้าง*

 

 

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH

 1. สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB Easy และได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น • เพียงมียอดแบ่งชำระสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าได้ที่ www.scb.co.th) ผ่านบัตรสะสมตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับจากวันที่อนุมัติ รับกระเป๋า SCB M Travel Bag จำนวน 1 ใบมูลค่า 1,290 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน โดยของสมนาคุณ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 • ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร Speedy Cash ทุกหน้าบัตรกับธนาคาร สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • กรณีของรางวัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัท ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash เมื่อซื้อสินค้าภายในห้างฯเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ท หัวหิน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ0 % นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0 % นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0 % นาน 18 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะการใช้จ่ายที่ Power Mall ทุกสาขา
 3. สำหรับลูกค้าที่สมัคร SCB M SPEEDY CASH และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ผ่อนจ่ายอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางแอป SCB Easy และมีการกดใช้เงินภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ หรือ ลูกค้าที่สมัครช่องทางอื่น ๆ และแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรเป็นโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  • รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0%หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ

 

เงื่อนไขรวม

 • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0 % นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร้านค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร 1295