1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

ช้อปสะใจทุกชิ้นทั้งเว็บ รวม Gourmet Market

ด้วยบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH

เงื่อนไขการแบ่งชำระสินค้าด้วยบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash และ SCB Speedy Cash ผ่าน Monline หรือ Gourmet online

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash และ SCB Speedy Cash รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าสินค้าดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อสินค้าผ่านทาง www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0 % นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0 % นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash และ SCB Speedy Cash นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0 % นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับยอดแบ่งจ่ายค้างชำระทั้งหมดทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่างวดรายเดือนต่ำกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที กรณีลูกค้าผิดนัดชำระธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ( แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดผ่อนชำระคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ ผ่านทาง SCB M Center โทร. 1295 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash รับ 1 คะแนน ทุก 25 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร้านค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร. 1295 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777