1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ My Sabai

บอกลาปัญหาหนี้ ไม่ต้องผ่อนหลายที่ ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ My Sabai

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ My Sabai รับบัตรกำนัล Lotus’s เพื่อทดแทนค่าประเมินหลักประกัน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ My Sabai วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) 70%/70% กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลาขอสินเชื่อตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าประเมินหลักประกัน และเมื่อเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อจะได้รับบัตรกำนัล Lotus’s เพื่อทดแทนค่าประเมินตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
  • ตึกแถว/อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮ้าส์/ห้องชุด/คอนโดมิเนียม/บ้านแฝด รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่ารวม 3,500 บาทต่อราย
  • บ้านเดี่ยว/ที่ดินว่างเปล่า รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่ารวม 5,000 บาทต่อราย
 2. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2566
 3. ลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. ในกรณีบัตรกำนัล Lotus’s ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 6. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Lotus’s เป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ หากพบปัญหา กรุณาติดต่อ Lotus’s Call Center โทร. 1430 บริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 23.00 น.
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. วงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 9. ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777

หมายเหตุ: ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)

 • รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th

สิทธิเรื่องการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)

 • ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร