1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ My Sabai คุ้ม 2 ต่อ

ไม่ต้องผ่อนหลายที่ รวมหนี้ บ้าน | รถ | บัตร จ่ายเบาขึ้น ผ่อนสบายที่ SCB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ My Sabai คุ้ม 2 ต่อ

เงื่อนไขต่อที่ 1: บัตรกำนัล Lotus’s เพื่อทดแทนค่าประเมินหลักประกัน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ My Sabai วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(Credit Life) ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลาขอสินเชื่อตามสัญญา
 2. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2565
 3. ลูกค้าต้องชำระค่าประเมินหลักประกัน และเมื่อเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อจะได้รับบัตรกำนัล Lotus’s เพื่อทดแทนค่าประเมินตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
  • ตึกแถว/อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮ้าส์/ห้องชุด/คอนโดมิเนียม/บ้านแฝด รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่ารวม 3,500 บาทต่อราย
  • บ้านเดี่ยว/ที่ดินว่างเปล่า รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่ารวม 5,000 บาทต่อราย
  ลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 4. ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 6. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Lotus’s เป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ หากพบปัญหา กรุณาติดต่อ Lotus’s Call Center โทร. 1712 บริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 23.00 น.
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. วงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777

เงื่อนไขต่อที่ 2: บัตรกำนัล Lotus’s เมื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

 1. สิทธิพิเศษสำกรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ My Sabai วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(Credit Life) ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลาสินเชื่อตามสัญญา
 2. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติและจดจำนอง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 3. ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายบัตรกำนัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 4. เมื่อลูกค้าเบิกจ่ายเงินสินชื่อจะได้รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่ารวม 2,000 บาทต่อราย
 5. เงื่อนไขการใช้ บัตรกำนัล Lotus’s เป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ หากพบปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Tesco Lotus Call Center โทร 1712
 6. ในกรณีที่บัตรกำนัล Lotus’s ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777