คำเตือนและรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อน และการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า
* คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน