24 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

 

บัญชีเงินฝากโบนัส 24 หรือ 36 เดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก M Card เท่านั้น

*เงื่อนไข

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยพิเศษตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ จะต้องเป็นลูกค้าที่ (1) ที่มีสถานะเป็นสมาชิก M Card ของบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (“The Mall Group”) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (2) เปิดบัญชีเงินฝากโบนัสกับธนาคารเป็นบัญชีใหม่ ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และ (3) มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากโบนัสของลูกค้าที่ให้ไว้กับธนาคาร
 2. ในกรณีลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร M Card ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card ผ่าน M Card Application หรือสมัครผ่านจุดรับสมัครบัตร M Card ณ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ธนาคารจะยึดถือรายชื่อ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร M Card ที่ได้รับจาก The Mall Group เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการมอบสิทธิการได้รับดอกเบี้ยพิเศษร่วมกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ธนาคารจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 5. ลูกค้าจะต้องฝากเงินในบัญชีเงินฝากโบนัสให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  5.1 กรณีบัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน และจำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
  5.2 กรณีบัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน และจำนวนสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท ต่อเดือน
 6. จำกัดการได้รับสิทธิพิเศษเป็นจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 ท่านต่อบัญชีเงินฝากโบนัส 1 บัญชี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
 7. ลูกค้าไม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากแบบผูกพันโบนัสที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่เริ่มระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอรับสิทธิการได้รับดอกเบี้ยพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 8. กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากโบนัสมากกว่า 1 บัญชีภายในระยะเวลาส่งเสริมการตลาด ธนาคารขอสงวน สิทธิ์ในการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้ให้กับบัญชีเงินฝากโบนัสที่เปิดเป็น บัญชีแรกเท่านั้น
 9. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 10. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ในกรณีที่ ตรวจพบว่าลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือลูกค้าฝากเงินในบัญชีเงิน ฝากโบนัสไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และ/หรือระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และ/หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของธนาคาร
 11. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ/หรือ รายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุ จำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 12. เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบัญชีเงินฝากโบนัส เป็นไปตามที่ธนาคาร และกรมสรรพากร กำหนด
 13. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากโบนัสได้ที่ www.scb.co.th หรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน