9 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

รับฟรี! ประกันภัย LET’S PROTECT

ความคุ้มครอง 30 ชั่วโมง เลือกเปิด – ปิดได้ตามใจ คุ้มครองโดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัย LET'S PROTECT เปิด-ปิดตามใจ

รับระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 30 ชั่วโมง สำหรับการทำประกันภัย COVID-19/เดินทาง/รถยนต์/บ้าน แบบเปิด-ปิดความคุ้มครอง และรับสิทธิในการซื้อระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมในราคาพิเศษ

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลถาวรภาพสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในประเทศ สูงสุดถึง 500,000 บาท
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ สูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของบ้านที่อยู่อาศัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ สูงสุด 100,000 บาท/ต่อปี

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้ประกันภัย LET’S PROTECT ฟรี 20 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 30 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาการใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่แอป TVI Protect สำหรับการทำประกันภัย COVID-19/เดินทาง/รถยนต์/บ้าน แบบเปิด-ปิดความคุ้มครอง (จำกัด 30 ชั่วโมง ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • รับสิทธิในการซื้อชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่มเติมในราคาพิเศษ ดังนี้ เติมเงิน 100 บาท รับ 100 ชั่วโมง, เติมเงิน 200 บาท รับ 200 ชั่วโมง หรือเติมเงิน 300 บาท รับ 300 ชั่วโมง มีระยะเวลาคุ้มครองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยจะต้องชำระเงินผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
 • จำกัดการซื้อระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติม ไม่เกิน 660 ชั่วโมง ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 ผู้ถือบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 30 ชั่วโมง และการรับสิทธิในการซื้อชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น และผู้ถือบัตรไม่สามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้บัตรของตนทำรายการให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ความคุ้มครองที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่วันลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ จนถึงวันและเวลาที่สิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงพร้อมกับวันที่มีการยกเลิกบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด
 • ธนาคาร และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลารายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่สุด
 • การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย

เงื่อนไขทั่วไป

 • รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 30 ชั่วโมงแรกผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ในการเปิด-ปิดความคุ้มครอง ผู้ถือบัตรสามารถเปิด-ปิดความคุ้มครองได้ผ่านแอป TVI Protect โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
  • เข้าผ่านแอป SCB EASY เพื่อเชื่อมต่อไปยังแอป TVI Protect เพื่อเปิด-ปิดความคุ้มครอง
  • เข้าผ่านแอป TVI Protect โดยตรง เพื่อเปิด-ปิดความคุ้มครอง
 • ผู้ถือบัตรจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานผ่านช่องทางดังกล่าวด้วย
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการซื้อระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือรายการขอคืนเงินจากการซื้อระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติม ในทุกกรณี
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการขอเอาประกันภัย ผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น โดยในการลงทะเบียนขอรับความคุ้มครอง ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรให้แก่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ช่องทางของธนาคารไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยตรง
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ผู้ถือบัตรควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 กด 2951, 2948
 • กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777