1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ช้อปสุดพลัง ลุ้นตะลุยญี่ปุ่นฟรี

กับบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

ช้อปสุดพลัง ลุ้นตะลุยฟรีญี่ปุ่น
Exclusive สุด เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น!!!!
รางวัลลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด (“ผู้ถือบัตร”) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด (“บัตรเดบิต”) เป็นสกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินใดก็ได้ (ยกเว้นสกุลเงินบาท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยเทียบยอดใช้จ่ายเป็นเงินบาทครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรเดบิต หรือเคยเป็นผู้ถือบัตรเดบิต แต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิก จนถึงวันที่ขอใช้บริการบัตรใหม่) ที่ได้เปิดใช้งานบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 1 สิทธิ์
 • สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทุกใบ ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ที่ร้านค้าเรียกเก็บจากธนาคารสำเร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมที่ต่ำกว่าหรือเศษของ 1,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 • การเทียบยอดใช้จ่ายเป็นเงินบาท จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด กำหนด
 • จำกัดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลสูงสุด 50 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรทุกรายต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus (สิทธิพิเศษ อีซี่โบนัส) เท่านั้น และต้องได้รับข้อความยืนยันตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ทั้งนี้ โปรดเก็บข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วย
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น (สำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน และผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)
 • จำกัดจำนวนรางวัลทั้งหมด 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 250,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
 • ธนาคารจะดำเนินการจับรางวัลโดยคำนวณจำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลของผู้ถือบัตรแต่ละรายที่ลงทะเบียนสำเร็จจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตรดังกล่าวลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน เพื่อจับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี ซอย 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/debit-cards.html
 • ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันประกาศผลรางวัลเพื่อยืนยันการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัลแทน โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังจากวันที่ธนาคารได้ทำการติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลสำรอง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือบัตรมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรและผู้ติดตามให้แก่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการการท่องเที่ยว โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.silvervoyage-club.com และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรจนถึงวันที่ได้รับรางวัล หากธนาคารพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ยกเลิกบัตรก่อนการได้รับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับถัดไปแทน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการอาหาร ผู้ให้บริการโรงแรม และ/หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ รางวัลต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นผู้มอบรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยตรง ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการจัดทำรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๗ ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

รายละเอียดรางวัลแพ็กเกจทัวร์

 • แพ็กเกจทัวร์ 1 รางวัล ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 2 ใบ (ไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม/ใบ) ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก 1 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน และค่าอาหารรวมทั้งหมด 13 มื้อ โดยรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องดื่ม และ/หรือค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ธนาคารและบริษัทจัดเตรียมให้

  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เลือกประเภทเตียง เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนห้องและประเภทเตียงที่ว่างของโรงแรม ณ วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามได้เข้าพัก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร จากชั้นประหยัด (Economy Class) เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามจะต้องแจ้งความประสงค์ ณ วันที่ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารภายหลังจากวันที่ได้มีการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทางแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารใด ๆ ณ วันที่ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทาง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านอาหารได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแจ้งภายหลังจากวันที่ได้มีการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทางแล้ว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากการสำรองการเดินทางในครั้งนี้เป็นการสำรองในรูปแบบหมู่คณะ โดยสายการบินจะเป็นผู้ดำเนินการจัดที่นั่งให้แก่หมู่คณะ
 • ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามไม่รับบริการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัท และ/หรือธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ทดแทนหรือแลกเปลี่ยนบริการดังกล่าวเป็นเงินสดในทุกกรณี
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทางไป-กลับในวันและเวลาตามที่กำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางการเดินทางด้วย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามไม่สามารถแยกไปทำกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 • กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที