1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 

AGODA

จองที่พักสุดคุ้มทั่วโลก ด้วยบัตรเดบิต LET’S SCB

Agoda x SCB DEBIT MASTERCARD
รับส่วนลดสูงสุด 8 %* เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/scbdebitcard

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดสูงสุด 8 % เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/scbdebitcard และชำระเงินด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้
  • 1.1 รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมหรือที่พักในประเทศไทย โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • 1.2 รับส่วนลด 5% เมื่อจองโรงแรมหรือที่พักในต่างประเทศ โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทาง (ประเทศ) ที่เข้าร่วมรายการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา และจะต้องเป็นโรงแรมที่กำหนดให้ผู้จองชำระเงินล่วงหน้า ณ ขณะที่ทำการจองเท่านั้น ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ “SCB Discount” ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนยืนยันการจอง
 3. ส่วนลดนี้เฉพาะสำหรับการจองโรงแรมและชำระเงินทันทีด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดของธนาคารกับ Agoda และไม่รวมถึงการชำระเงินที่โรงแรม
 4. ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 5. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ และไม่สามารถออกใหม่หรือทดแทนได้
 6. สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 7. ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda
 8. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Agoda จำกัด โทร. 02-625-9200 ทุกวัน
 9. ธนาคาร และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Agoda ที่สุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777