15 กรกฎาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564

 

Yayoi Delivery

อิ่มคุ้ม กับ Yayoi Delivery ส่งถึงที่ มีเงินคืน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท*

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·       สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ YAYOI Delivery ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ WWW.YAYOIRESTAURANTS.COM และ Call Center 1642  รับเครดิตเงินคืน 40 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564

·       ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยส่ง SMS พิมพ์ YA วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคาร (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) 

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·       สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·       ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·        ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการ

·       ผู้ถือบัตรจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777