1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

 

ดีลเด็ด...ต้องเที่ยวให้คุ้ม

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท* เมื่อจองตรงโรงแรม หรือ เว็บไซต์จองเที่ยวออนไลน์ที่ร่วมรายการ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น
 • หมวดที่ร่วมรายการได้แก่  1) โรงแรมและที่พักภายในประเทศ โดยรวมการชำระผ่าน เคาน์เตอร์โรงแรม, เว็บไซต์ตรงของโรงแรม, และห้องอาหารของโรงแรม 2)  เว็บไซต์จองเที่ยวออนไลน์ 8 แห่งที่ร่วมรายการ ได้แก่ AGODA, BOOKING.COM, EXPEDIA, KLOOK, KKDAY, OYO, TRAVELOKA, TRIP.COM, TRAVELIGO.COM
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งหมดอยู่ภายใต้ MCC Code ในระบบ VISA / MasterCard และ JCB เท่านั้น หมวดโรงแรม MCC Code : 3501 – 3828, 7011 ยกเว้น การใช้จ่ายที่ร้านอาหารซึ่งเช่าพื้นที่ภายในโรงแรม, หมวดเว็บไซต์จองเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agents) MCC Code : 4722, 7011
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน ไม่เกินจำนวนวงเงินการใช้บัตรเครดิตในแต่ละรอบบัญชีที่ธนาคารกำหนดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต  
 • เฉพาะการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนตามข้อมูลที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
 • จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน(รวมทุกประเภทบัตร) /รวมทุกหมวดที่ร่วมรายการต่อเดือน หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร /รวมทุกหมวดที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยส่ง SMS (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ลงทะเบียน
 • สำหรับ SCB PRIVATE BANKING / SCB M LEGEND รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร 
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการแบ่งชำระ Call For Dee Jung และ การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ การลงทุน และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “สิทธิประโยชน์”) ต้องยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจาก การให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ/โรงแรม หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777 7777