22 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

Toyota Wallet

ได้พอยท์ง่าย พร้อมรับเครดิตเงินคืนคุ้ม

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*/** เงื่อนไขรวม

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อผูกบัตรเครดิต และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน โตโยต้า วอลเล็ท ที่ ผู้แทนจำหน่ายศูนย์บริการโตโยต้าที่ร่วมรายการ และ KINTO ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

• คะแนนสะสมพิเศษ / เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

• ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกสิทธิประโยชน์คืน หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า / ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วม

กับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้

• เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า, ผู้ขายสินค้า, ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การเป็นผู้จัดจำหน่าย การให้บริการ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัย กรณีประสบปัญหา หรือต้องการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ โดยตรงที่ TOYOTA Wallet Customer Care : 02-660-5500

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

*ต่อที่ 1 เงื่อนไขรับคะแนนสะสมพิเศษ

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อผูกบัตรเครดิต SCB และใช้จ่าย 1 ครั้ง โดยไม่มีกำหนดยอดขั้นต่ำต่อรายการ

• รับเพิ่มคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards 500 คะแนน สำหรับบัตรเครดิต SCB ทั่วไป หรือ 500 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท

• จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards หรือ M Point ทุกประเภทบัตรที่ผูกกับแอปพลิเคชัน โตโยต้า วอลเล็ท ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน 500 คะแนน / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมปกติ ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษธนาคารจะดำเนินการภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**ต่อที่ 2 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน โตโยต้า วอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

• จำนวนยอดใช้จ่าย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

• จำนวนยอดใช้จ่าย 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

• จำนวนยอดใช้จ่าย 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเครดิตเงินคืน 300 บาท

• จำกัดเครดิตเงินคืนทุกประเภทบัตรที่ผูกกับแอปพลิเคชัน โตโยต้า วอลเล็ท ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน 300 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป