1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

 

โรงพยาบาลชั้นนำ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 72,000 บาท*/**

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*/**เงื่อนไขรวม

● ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน โดยมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ (ภายใต้ sic code 8062) รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล และช่องทาง Call Center ของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช (ได้แก่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท, รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์, รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์, รพ.สมิติเวช ธนบุรี, รพ.สมิติเวช ศรีราชา และ รพ.สมิติเวช ชลบุรี), โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ,กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท (ได้แก่ รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3, รพ.พญาไท นวมินทร์ และรพ.พญาไท ศรีราชา) และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

● ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ (ไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณระหว่างบัตรหลัก หรือ/และบัตรเสริม) ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้ารวมถึงรายการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี (Dee Jung Transfer) รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือนที่ทำผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center  (Call for Dee Jung) ยอดใช้จ่ายจากรายการ แบ่งชำระรายเดือน 0% ดีจัง และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ

● สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อท่าน รวมทุกประเภทบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยคำนวณ 1 เซลล์สลิปต่อ 1 สิทธิ์ต่อวันตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ กรณีใช้จ่ายมากกว่า 1 เซลล์สลิป จะคำนวณยอดใช้จ่ายสูงสุดภายในวัน

● ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสภาพการเป็นสมาชิกบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

● ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง

● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

● กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

*เงื่อนไขเครดิตเงินคืน

● สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SCBC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่ายได้) ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

● เพียงมียอดการใช้จ่ายฯ ครบตามเงื่อนไขดังนี้ ยอดใช้จ่าย 20,000 – 79,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ยอดใช้จ่าย 80,000– 249,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME และ SCB M LEGEND รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท กรณีใช้จ่ายมากกว่า 1 เซลล์สลิป จะคำนวณยอดใช้จ่ายสูงสุดภายในวัน

● จำกัดรับเครดิตเงินคืนจำกัดสูงสุด 12,000 บาทต่อท่านต่อเดือน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

● ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

● รายการเครดิตเงินคืนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

 

**เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

● สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส และ บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) โดยลงทะเบียนผ่าน SMS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยพิมพ์ RDM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่ายที่เกิดจริง เพื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนทุกหน้าบัตรเท่านั้น (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น)

● จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม SCB Rewards/ M Point (กรณีบัตรเครดิต SCB M) เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อท่านต่อเดือน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาทต่อท่านต่อเดือนรวมเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M LEGEND และ SCB M LUXE ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 12% และสำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

● ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards/ M Point (กรณีบัตรเครดิต SCB M) และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

● ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards/ M Point (กรณีบัตรเครดิต SCB M) เพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)

● คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/ M Point (กรณีบัตรเครดิต SCB M) เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น