18 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

 

เป็นเจ้าของ Galaxy A52 5G ได้ในราคาสุดคุ้ม ที่ TG FONE  

แบ่งจ่าย 0% 10 เดือน กับ Galaxy A52 5G @ TG FONE

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขต่อที่ 1

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้า Samsung Galaxy A (Series) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ที่ร้าน TG FONE

**เงื่อนไขต่อที่ 2

• โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท โดยทำรายการแบ่งชำระ Samsung Galaxy A (Series) อัตราดอกเบี้ย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป โดยยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ที่ร้าน TG FONE รับเครดิตเงินคืน 3% โดยจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยส่ง SMS พิมพ์ TG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• รายการชำระเต็มจำนวน Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

***เงื่อนไขพิเศษ

•  ของสมมนาคุณ Galaxy Buds มูลค่า 3,990 บาทเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำการจองที่ร้าน TG FONE ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 – 25 มี.ค. 64 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด

*/**/***เงื่อนไขรวม

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  •ในการผ่อนชำระ SCB Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

•ธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นที่สุด •ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหากรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง •ในกรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ผู้ถือบัตรมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า

•โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777