1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

SUPERSPORTS

แลกรับส่วนลด 10%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตร Family Plus, บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลด 10 % เมื่อมียอดใช้จ่ายและใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ ที่ Supersports ทุกสาขา และร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือ CRC Sports ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  • แลกรับส่วนลด 10 % เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพี่อรับส่วนลดสูงสุด 100,000 คะแนนต่อท่านต่อเดือน หรือเท่ากับเครดิตเงินคืน 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือนตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ
  • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อ Supersports และร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง 
  • ธนาคาร และ Supersports และร้านค้าที่ร่วมรายการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Supersports และร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นที่สุด
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777