1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

 

Starbucks Coffee 

บัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท เมื่อเติมเงินบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ผ่าน สตาร์บัคส์แอปพลิเคชัน

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) ที่เติมเงินบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ผ่าน สตาร์บัคส์แอปพลิเคชัน ด้วยบัตรเครดิต SCB ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 200 บาท ต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิต SCB ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์รายการใช้จ่ายค่าสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม และหรือการเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน Starbucks ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวน สำหรับรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ  Call For Dee Jung ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารคำนวณยอดใช้จ่ายตามหมายเลขบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขกำหนดและจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • บัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ของสตาร์บัคส์ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีประสับปัญหากรุณาติดต่อสตาร์บัคส์โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777