1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

 

สยามอะเมซิ่งพาร์ค 

เล่นคุ้มทั้งวันกับบัตรเครดิต SCB เพียง 450 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล(“ผู้ถือบัตร”)

• เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่สยามอะเมซิ่ง พาร์ค เพื่อซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคา 450 บาทต่อท่าน (ราคาปกติ 900 บาท) สั่งซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรสยามอะเมซิ่งพาร์คเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

•บัตร Adult Adventure Pass นี้ สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน

• จำกัด 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ/วัน

• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากคำสั่งควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณะสุขและจากการซ่อมบารุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม

• โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only)

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหากรุณาติดต่อ สยามอะเมซิ่งพาร์ค โดยตรง

• ธนาคารและ สยามอะเมซิ่งพาร์ค มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ สยามอะเมซิ่งพาร์ค เป็นที่สุด 

• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777