1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

ช้อปคุ้ม ผ่อนสบาย กับบัตรเครดิต SCB M VISA

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งเว็บ เมื่อใช้จ่ายครบตามที่กำหนด ที่ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • สิทธิพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA จากเว็บไซต์ www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ยอดแบ่งชำระนับจากยอดหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 3 เดือน, ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน, ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 6 เดือน, และตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 10 เดือน
 • ยกเว้น สุรา/Wine Cellar, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • การแบ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ย 0% ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295