1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

 

SHOP | CHANGE เปลี่ยนทุกยอดเป็นของรางวัล กับบัตรเครดิต SCB M VISA

เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS แล้วเปลี่ยนมาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกวัน ทุกเดือน ทุกยอดใหญ่ ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม! รับทริป-ตั๋วเครื่องบิน-คูปองนวดฟรี ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64

 

เงื่อนไขการใช้จ่ายรายการส่งเสริมการขาย “Brand Campaign: Shop-Change” สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อลงทะเบียนร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

การลงทะเบียน

 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS โดยพิมพ์ SCBMCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคารจึงจะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากผู้ถือบัตรมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ธนาคารจะใช้ข้อมูลตามที่ระบบได้ส่งข้อความตอบรับครั้งแรกที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนแล้ว และไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบลำดับการลงทะเบียนผ่าน SCB M Call Center โทร. 1295 ได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากลงทะเบียน

กติกาและของรางวัล

 • ประเภทใช้ทุกวัน: ผู้ถือบัตรที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS เรียบร้อยแล้ว และใช้จ่ายทุกวันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 92 วัน (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อครั้ง และไม่จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้) ได้รับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวกระบี่จำนวน 1 รางวัลสำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 8,400 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รหัสการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 4 รหัสสำหรับ 2 ท่าน (ขาไป 1 รหัสต่อ 1 ท่าน และขากลับ 1 รหัสต่อ 1 ท่าน) และ (2) Gift Voucher ห้องพักประเภท Deluxe โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า จำนวน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน โดยจำกัด 40 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 336,000 บาท
 • ประเภทใช้ทุกเดือน: ผู้ถือบัตรที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS เรียบร้อยแล้ว และใช้จ่ายอย่างน้อย 10 ครั้งต่อเดือน (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อครั้ง) เป็นเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 15,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้รับรางวัล E-Coupon นวดไทย 90 นาทีจาก Let’s Relax จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 825 บาท โดยจำกัด 4,000 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท
 • ประเภทใช้ทุกยอดใหญ่: ผู้ถือบัตรที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS เรียบร้อยแล้ว และใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อครั้ง) เป็นเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 300,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้รับรางวัลรหัสการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจำนวน 2 รหัส (ขาไป 1 รหัส และขากลับ 1 รหัส) มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท โดยจำกัด 400 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 880,000 บาท

เงื่อนไขการคำนวณยอดใช้จ่าย

 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ การซื้อประกันทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนทุกประเภท การชำระภาษี การประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากบัตรเสริมจะไม่ถูกคำนวณเข้าบัตรหลัก

เงื่อนไขการได้รับของรางวัล

 • ผู้ถือบัตร 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการใช้จ่ายทั้ง 3 ประเภท (ประเภทใช้ทุกวัน ประเภทใช้ทุกเดือน และ ประเภทใช้ทุกยอดใหญ่) หากใช้จ่ายเข้าเกณฑ์ตามกติกาของทั้ง 3 ประเภท
 • จำกัด 1 รางวัลในแต่ละประเภทต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน(ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน) ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทมีจำนวนเกินกว่าจำนวนรางวัลที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยึดตามลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลประเภทใช้ทุกวันและประเภทใช้ทุกยอดใหญ่ที่ของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัล สำหรับรางวัลประเภทใช้ทุกเดือน เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย กรณีถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ลูกค้าสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้มาใช้เป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของตนเองได้

เงื่อนไข E-Coupon นวดไทย 90 นาทีจาก Let’s Relax สำหรับรางวัลประเภทใช้ทุกเดือน

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจะได้รับ E-Coupon นวดไทย 90 นาที จาก Let’s Relax จำนวน 1 E-Coupon
 • ธนาคารจะจัดส่ง E-Coupon ให้กับผู้ถือบัตรผ่าน SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB EASY App และผู้ถือบัตรต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้งาน SCB EASY App ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง E-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA บน SCB EASY App ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตร
 • E-Coupon นวดไทย 90 นาทีนี้ สามารถใช้บริการได้ที่ Let's Relax Spa ทุกสาขา
 • E-Coupon นี้สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • สามารถใช้ 1 E-Coupon ต่อลูกค้า 1 ท่าน เท่านั้น
 • ไม่สามารถเเลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นหรือเปลี่ยนเงินสดได้
 • ลูกค้าต้องทำการจองก่อนเข้าใช้บริการ ได้ที่ Line : @letsrelaxspa
 • สำหรับรางวัล E-Coupon จาก Let’s Relax มูลค่ารางวัลละ 825 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำม

เงื่อนไขรหัสตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสำหรับรางวัลประเภทใช้ทุกยอดใหญ่

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจะได้รับรหัสโปรโมชันจำนวน 2 รหัส สำหรับ 1 ท่าน เพื่อใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินขาไป และขากลับ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่, ภูเก็ต, ตราด, ขอนแก่น และหาดใหญ่ (ขอนแก่น และ หาดใหญ่ เป็นเส้นทางการบินใหม่ กำหนดการเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)
 • รหัสโปรโมชัน 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่ง (ผู้ใหญ่) สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่ร่วมรายการ และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น โดยผู้โดยสาร 1 ท่าน จะต้องใช้ 2 รหัส เพื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารขาไปจำนวน 1 รหัส และขากลับจำนวน 1 รหัส
 • ระยะเวลาสำรองที่นั่งและเดินทาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตรผ่าน SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB EASY App และผู้ถือบัตรต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้งาน SCB EASY App ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่งรหัสโปรโมชัน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA บน SCB EASY App ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตร
 • ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจสอบเที่ยวบินและสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com/scbm
 • เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่, ภูเก็ต, ตราด, ขอนแก่น และหาดใหญ่ จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) P, A และ O เท่านั้น
 • เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะต้องแสดงสัญลักษณ์รูปดาว (★) และเป็นเส้นทางบินตรงเท่านั้น (non-stop)
 • รหัสโปรโมชันนี้รวมค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าภาษีสนามบิน
 • การสำรองที่นั่งโดยใช้รหัสโปรโมชันนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • รหัสโปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด ของกำนัล หรืออื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บัตรโดยสารนี้สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 • รหัสโปรโมชันนี้ต้องสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/scbm เท่านั้น
 • เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 • ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 • การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนด
 • เส้นทางการบินเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สกำหนด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อาจมีการยกเลิกเส้นทางการบินบางเส้นทางในบางช่วงเวลา
 • ตรวจสอบเส้นทางการบิน หรือติดต่อสอบถามเรื่องการสำรองที่นั่งได้ที่ Customer Care ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 หรือ โทร. 02-270-6699 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. (เวลาประเทศไทย)
 • สำหรับรางวัลรหัสการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจำนวน 2 รหัส (ขาไป 1 รหัส และขากลับ 1 รหัส) มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับคิดเป็นค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รางวัลละ 110 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิต SCB M ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เงื่อนไขรหัสตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสำหรับรางวัลประเภทใช้ทุกวัน

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจะได้รับรหัสโปรโมชันจำนวน 4 รหัส สำหรับ 2 ท่าน เพื่อใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินขาไป และขากลับ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่
 • รหัสโปรโมชัน 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่ง (ผู้ใหญ่) สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นประหยัดในเส้นทางที่ร่วมรายการ และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น โดยผู้โดยสาร 1 ท่าน จะต้องใช้ 2 รหัส เพื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารขาไปจำนวน 1 รหัส และขากลับจำนวน 1 รหัส
 • รหัสโปรโมชันที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจะใช้สำรองที่นั่งและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตรผ่าน SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB EASY App และผู้ถือบัตรต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้งาน SCB EASY App ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่งรหัสโปรโมชัน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA บน SCB EASY App ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตร
 • ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจสอบเที่ยวบินและสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com/scbmcard เท่านั้น
 • เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) P, A และ O เท่านั้น
 • เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะต้องแสดงสัญลักษณ์รูปดาว (★) และเป็นเส้นทางบินตรงเท่านั้น (non-stop)
 • รหัสโปรโมชันนี้รวมค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าภาษีสนามบิน
 • การสำรองที่นั่งโดยใช้รหัสโปรโมชันนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • รหัสโปรโมชันนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด ของรางวัล หรืออื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บัตรโดยสารนี้สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 • รหัสโปรโมชันนี้ต้องสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/scbmcard เท่านั้น
 • เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 • ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 • การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 • การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนด
 • เส้นทางการบินเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สกำหนด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สอาจมีการยกเลิกเส้นทางการบินบางเส้นทางในบางช่วงเวลา
 • ตรวจสอบเส้นทางการบิน หรือติดต่อสอบถามเรื่องการสำรองที่นั่งได้ที่ Customer Care ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 หรือ โทร. 02-270-6699 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เงื่อนไข Gift Voucher ห้องพักโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่าสำหรับรางวัลประเภทใช้ทุกวัน

 • Gift Voucher ห้องพักโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า 1 ใบสำหรับห้องพักประเภท Deluxe Room จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน
 • Gift Voucher นี้สามารถใช้เข้าพักได้ที่โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่าได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก
 • ผู้ถือบัตรจะต้องสำรองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่าผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทร. 0 2234 9400, 0 2632 6677 หรือ 08 6341 1704 หรือ อีเมลล์ sales@krabilaplaya.com หรือ LINE: @krabilaplaya และแสดง Gift Voucher ที่ได้รับเมื่อเข้าพัก
 • สำหรับการเข้าพักในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าพักต้องชำระค่า Surcharge จำนวน 2,000 บาทต่อคืน โดยชำระโดยตรงที่โรงแรม
 • การใช้บริการห้องพักโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า กำหนด
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด ของรางวัล หรืออื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • สำหรับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวกระบี่จำนวน 1 รางวัลสำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 8,400 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับคิดเป็นค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รางวัลละ 420 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิต SCB M ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เงื่อนไขในการจัดส่งของรางวัล

 • ธนาคารจะประกาศผลรางวัลผ่านทาง https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/credit-cards/scbm-shopchange.html ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
 • สำหรับรางวัล E-Coupon นวดไทย 90 นาทีจาก Let’s Relax ธนาคารจะจัดส่ง E-Coupon ให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลผ่านทาง SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • สำหรับรางวัลรหัสตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ธนาคารจะจัดส่งรหัสให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลผ่านทาง SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • สำหรับรางวัลรหัสตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ธนาคารจะจัดส่งรหัสให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลผ่านทาง SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • สำหรับรางวัล Gift Voucher ห้องพักโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า ธนาคารจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร
 • การจัดส่ง E-Coupon นวดไทยจาก Let’s Relax และ/หรือ รหัสตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ผ่าน SCB EASY App ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA นั้น ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB EASY App และผู้ถือบัตรต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้งาน SCB EASY App ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง E-Coupon และ/หรือรหัสดังกล่าว โดยธนาคารจะทำการจัดส่งบน SCB EASY App ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA บน SCB EASY App ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง E-Coupon และ/หรือรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตร
 • การจัดส่ง Gift Voucher ห้องพักโรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า ธนาคารจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือบัตรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • ในกรณีที่รางวัลใดรางวัลหนึ่งหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทน
 • หากลูกค้าไม่ได้รับรหัสต่าง ๆ หรือ Gift Voucher ลูกค้าต้องติดต่อเพื่อแจ้งแก่ SCB M Call Center โทร.1295 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
 • เมื่อธนาคารฯ ทำการส่งมอบรหัสต่าง ๆ หรือ Gift Voucher โรงแรมแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษารหัสต่าง ๆ และ Gift Voucher โรงแรมด้วยตนเอง หากผู้ถือบัตรทำรหัสหรือ Gift Voucher สูญหาย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบ ชดเชย หรือชดใช้ด้วยรหัสหรือ Gift Voucher ใหม่หรือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิ์ในการได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้สินค้า และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ จากการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295