4 มกราคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

สุขรับต้นปี กับบัตรเครดิต SCB M VISA

รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 13,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา (รวม กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, M Chat & Shop, Call to order และ Live Personal Shopper)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13,000 บาท ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ี่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต (รวม กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, M Chat & Shop, Call to order และ Live Personal Shopper)
  (1) ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเซลล์สลิปดังนี้
  • 3,000 – 9,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • 10,000 – 19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • 20,000 – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
  • ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ทุกสาขาตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  (2) รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 10,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ทุกสาขา ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (1)/(2) การรับเครดิตเงินคืน ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SCBM เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น บัตรเครดิต SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ยกเว้น สุรา/Wine Cellar สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ SCB ดีจัง 0% การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2 ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้า
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปและข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • เฉพาะยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น สำหรับยอดการใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิต เป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวกรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295