ประกาศรางวัลผู้โชคดี

ลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวรัสเซีย

 

 

เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA

รับสิทธิลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว กรุงเทพ - รัสเซีย 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,600,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดและเงื่อนไขการลุ้นรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยว กรุงเทพ - รัสเซีย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับสิทธิลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว กรุงเทพ - รัสเซีย 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท ดังนี้
 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • การลุ้นรางวัลธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิจับรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกันและทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรองที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต SCB M VISA ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563 โดยจับรางวัลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ - รัสเซีย 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่า รางวัลละ 160,000 บาท รวมมูลค่า 1,600,000 บาท
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลเพียง 1 สิทธิ และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวรัสเซีย ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผลรางวัล เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวรัสเซีย ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่นัดหมาย โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวรัสเซีย (1) ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวรัสเซีย ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น (2) กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลและ/หรือผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศรัสเซีย จะถือเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที (3) ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (4) ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทางไป-กลับในวันและเวลาตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย (5) รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัททัวร์เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้กระเป๋าล้อลาก ของรางวัล หรือจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการอาหาร/ผู้ให้บริการ/โรงแรม หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ใบอนุญาตเลขที่ 14/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295