1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

#HOWTOSHOP ช้อปยังไง ให้ได้คุ้ม รับฟรี! e-Coupon โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สูงสุด 15,000 บาท*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เดือนละ 10 ครั้งและมีใช้จ่ายยอดสะสมรวมตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 (ลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์ก่อน)

เงื่อนไขการใช้จ่ายรายการส่งเสริมการขาย “How To Shop ช้อปยังไงให้ได้คุ้ม” สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อลงทะเบียนร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

การลงทะเบียน

 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS โดยพิมพ์ SCBMQ3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคารจึงจะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้ามามากกว่า 1 ครั้ง ธนาคารจะใช้ข้อมูลตามที่ระบบได้ส่งข้อความตอบรับครั้งแรกที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนแล้ว และไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ โปรดเก็บข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบลำดับการลงทะเบียนผ่าน SCB M Call Center โทร. 1295 ได้ในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

กติกาและของรางวัล

ผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนและใช้จ่ายตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อครั้ง) เป็นเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัล ดังนี้

 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 500,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล e-Coupon ห้องพักประเภทดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 15,000 บาท จำกัด 40 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 250,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 3,500 บาท จำกัด 200 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 75,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 999 บาท จำกัด 500 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 499,500 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 25,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท จำกัด 3,500 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

เงื่อนไขการคำนวณยอดใช้จ่าย

 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ถูกยกเลิกการซื้อ การซื้อประกันประเภท Unit-Linked การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนทุกประเภท การชำระภาษี การประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง รายการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี) ยอดใช้จ่ายจากรายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากบัตรเสริมจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • จำกัด 1 รางวัลต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน (ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน) ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะมอบรางวัลตามเงื่อนไขของยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดของผู้ถือบัตร
 • ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทมีจำนวนเกินกว่าจำนวนรางวัลที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยึดตามลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล e-Coupon ห้องพักประเภทดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 15,000 บาท และรางวัล e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 3,500 บาท ซึ่งเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัล แต่ทั้งนี้ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย กรณีถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้มาใช้เป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของตนเองได้
 • สำหรับรางวัล e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 999 บาท และรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท ซึ่งเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

การประกาศผลรางวัล

เงื่อนไข e-Coupon ห้องพักประเภทดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล e-Coupon ห้องพักประเภทดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 15,000 บาท จะได้รับ e-Coupon ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางแอป SCB EASY ในเมนู “e-Coupon ของฉัน” ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนและผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บนแอป SCB EASY ของตนเอง และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบนแอป SCB EASY ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบ e-Coupon ให้กับผู้ถือบัตร
 • e-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และไม่สามารถต่ออายุได้ทุกกรณี
 • e-Coupon นี้ไม่สามารถใช้ในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของโรงแรม และไม่ร่วมกับรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์การให้บริการ e-Coupon นี้ในวันที่ดังต่อไปนี้
  • 3 ธันวาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565, 10 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565, 22 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • 1 มกราคม 2566 - 3 มกราคม 2566, 22 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566
  • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • 6 เมษายน 2566, 10 เมษายน 2566, 13 เมษายน 2566 -17 เมษายน 2566, 30 เมษายน 2566
 • e-Coupon นี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตขณะเช็กอิน
 • e-Coupon นี้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และมีจำนวนจำกัด
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า โทร. 02-162-9000 และแสดง e-Coupon ต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ใช้บริการ
 • e-Coupon 1 ใบสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ e-Coupon เพิ่มเติมได้ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
 • ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับ e-Coupon ต้องติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดกับ SCB M Call Center โทร.1295 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล e-Coupon ห้องพักประเภทดีลักซ์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • เนื่องจากของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับคิดเป็นค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รางวัลละ 750 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิต SCB M ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เงื่อนไข e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่า 3,500 บาท จะได้รับ e-Coupon ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางแอป SCB EASY ในเมนู “e-Coupon ของฉัน” ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนและผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บนแอป SCB EASY ของตนเอง และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบนแอป SCB EASY ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบ e-Coupon ให้กับผู้ถือบัตร
 • e-Coupon มีมูลค่า 3,500 บาท โดยท่านที่เลือกรับประทานอาหารที่ห้องอาหารมิชลินหนึ่งดาว สระบัว บาย กิน กิน สามารถใช้ e-Coupon 3,500 บาท รับสิทธิ์รับประทานอาหารได้ 3,500 บาท ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับประทานอาหารที่ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียน อลาตี้ จะสามารถใช้ e-Coupon 3,500 บาท รับสิทธิ์รับประทานอาหารได้ 4,000 บาท โดยลูกค้าจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ร้านใดร้านหนึ่งเท่านั้น
 • e-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และไม่สามารถต่ออายุได้ทุกกรณี
 • e-Coupon นี้ไม่สามารถใช้ในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของโรงแรม และไม่ร่วมกับรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์การใช้ e-Coupon นี้ในวันที่ดังต่อไปนี้
  • 3 ธันวาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565, 10 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565, 22 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • 1 มกราคม 2566 - 3 มกราคม 2566, 22 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566
  • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • 6 เมษายน 2566, 10 เมษายน 2566, 13 เมษายน 2566 -17 เมษายน 2566, 30 เมษายน 2566
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02-162-9000 และแสดง e-Coupon ต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ใช้บริการ
 • e-Coupon 1 ใบสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ e-Coupon เพิ่มเติมได้ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
 • ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับ e-Coupon ต้องติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดกับ SCB M Call Center โทร.1295 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • เนื่องจากของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ โดยรางวัล e-Coupon รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จะคิดภาษีโดยยึดจากมูลค่า e-Coupon 3,500 บาท คิดเป็นค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รางวัลละ 175 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิต SCB M ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เงื่อนไข e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯมูลค่า 999 บาท จะได้รับ e-Coupon ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางแอป SCB EASY ในเมนู “e-Coupon ของฉัน” ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนและผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บนแอป SCB EASY ของตนเอง และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบนแอป SCB EASY ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบ e-Coupon ให้กับผู้ถือบัตร
 • e-Coupon สามารถใช้แลกชุดน้ำชายามบ่าย รวมเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ 2 ที่ ณ หนุมาน บาร์ และใช้ได้กับชุดน้ำชายามบ่ายเซ็ตปกติ ไม่สามารถใช้กับเซ็ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น หรือการบริการพิเศษช่วงเทศกาลได้
 • e-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และไม่สามารถต่ออายุได้ทุกกรณี
 • e-Coupon นี้ไม่สามารถใช้ในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของโรงแรม และไม่ร่วมกับรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์การใช้ e-Coupon นี้ในวันที่ดังต่อไปนี้
  • 3 ธันวาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565, 10 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565, 22 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • 1 มกราคม 2566 - 3 มกราคม 2566, 22 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566
  • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • 6 เมษายน 2566, 10 เมษายน 2566, 13 เมษายน 2566 -17 เมษายน 2566, 30 เมษายน 2566
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02-162-9000 และแสดง e-Coupon ต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ใช้บริการ
 • e-Coupon 1 ใบสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ e-Coupon เพิ่มเติมได้ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
 • ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับ e-Coupon ต้องติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดกับ SCB M Call Center โทร.1295 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 • สำหรับรางวัล e-Coupon ชุดน้ำชายามบ่าย โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มูลค่ารางวัลละ 999 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข Starbucks e-Coupon

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล จะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางแอป SCB EASY ในเมนู “e-Coupon ของฉัน” ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดย สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในกรณีที่รางวัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนและผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บนแอป SCB EASY ของตนเอง และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบนแอป SCB EASY ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบ e-Coupon ให้กับผู้ถือบัตร
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ที่ร้าน Starbucks โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Couponที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • เมื่อผู้ถือบัตรกดใช้ e-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 15 นาทีหลังกดรับสิทธิ์
 • มูลค่าของ e-Coupon จะแสดงอยู่บน e-Coupon ที่ได้รับ โดยผู้ถือบัตรสามารถนำ e-Coupon มาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินใน e-Coupon จะหมดไป
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, รวมถึงไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • e-Coupon ดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 • สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้บน e-Coupon เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินด้วย e-Coupon และ/หรือคูปองรูปแบบอื่นได้รวมสูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • กรณีต้องการตรวจสอบยอดเงิน e-Coupon หรือพบปัญหาการใช้งาน e-Coupon กรุณาติดต่อ Starbucks Call Center โทร. 02-339-0996
 • ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับ e-Coupon ต้องติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดกับ SCB M Call Center โทร.1295 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล Starbucks e-Coupon

 • สำหรับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิ์ในการได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เมื่อธนาคารฯ ส่งมอบรหัสต่าง ๆ หรือ e-Coupon แล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษารหัสต่าง ๆ หรือ e-Coupon ด้วยตนเอง หากผู้ถือบัตรทำรหัสต่าง ๆ e-Voucher หรือ e-Coupon สูญหาย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบ ชดเชย หรือชดใช้ด้วยรหัสใด ๆ e-Coupon หรือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้สินค้า และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ จากการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295