1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

 

ตัวแม่เรื่องกิน ตัวจริงโปรเด็ด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* กับ13 แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขคุ้ม 1 การรับเครดิตเงินคืน

·       สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ผ่านแบรนด์ที่ร่วมรายการ (MK Restaurants / Bar B Q Plaza / Shabushi Buffet / Nikuya Japanese Barbeque Buffet / Kingkong Buffet / Mongkok Sukiyaki / Shibuya Shabu / Red Sun Tokpokki / You & I / FuFu Taiwanese Shabu / Penguin Eat Shabu / Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet / Senju Shabu & Sushi Premium Buffet) รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/เซลล์สลิป/ท่าน/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวม 13 ร้านค้าที่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

·       ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยส่ง SMS พิมพ์ DN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคาร (บัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องลงทะเบียน) 

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

**เงื่อนไขคุ้ม 2 การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่มีคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแบรนด์ที่ร่วมรายการ (MK Restaurants / Bar B Q Plaza / Shabushi Buffet / Nikuya Japanese Barbeque Buffet / Kingkong Buffet / Mongkok Sukiyaki / Shibuya Shabu / Red Sun Tokpokki / You & I / FuFu Taiwanese Shabu / Penguin Eat Shabu / Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet / Senju Shabu & Sushi Premium Buffet) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

·       สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เท่ากับยอดชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

·        ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทุกครั้งเพื่อแลกเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร โดยส่ง SMS พิมพ์ DD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตร กรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม(ถ้ามี) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากธนาคาร

·        จำกัดการแลกคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point รวมสูงสุด 20,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวม 13 ร้านค้าที่ร่วมรายการ

·       ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ใบเดียวกับที่ลงทะเบียนใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น

·        สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

·        ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·        ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้คะแนนล่วงหน้า (POINT ADVANCE) ในรายการส่งเสริมการขายนี้

***เงื่อนไขทั่วไป

·       สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·       ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·        ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการ

·       ผู้ถือบัตรจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777